WEZWANIE DO ZŁOŻENIA CERTYFIKATÓW AKCJI

 In Dla Akcjonariuszy

W imieniu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Wodnika nr 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083121, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 65.903.000,00 zł, NIP: 5831015886, REGON: 190872913, na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, niniejszym wzywamy Akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia wszystkich posiadanych certyfikatów akcji imiennych w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wodnika 50, w godzinach od 8:00 do 14:00. Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o złożenie certyfikatów w terminie do dnia 31.12.2020 roku.

Złożenie certyfikatów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy. Od powyższej daty, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na jej zbycie, będzie wpis w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzony przez podmiot wybrany w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

Po dacie 1 marca 2021 r., certyfikat zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy.

Wszelkie pytania i kontakt w niniejszej sprawie prosimy kierować do Pani Anny Tywońskiej, tel. 58 762 8000, e-mail: a.tywonska@renk.pl

Recent Posts
Skontaktuj się