§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. WYNAJMUJĄCY – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno – Spożywcze S.A. z siedzibą w Gdańsku.
 2. TEREN WYNAJMUJĄCEGO – nieruchomość zlokalizowana w Gdańsku przy ul. Wodnika 50, stanowiąca geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu nr 92/24, zapisana w księdze wieczystej GD1G/69713/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych,
 3. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
 4. NAJEMCY – osoby fizyczne i prawne, z którymi zawarta została Umowa Najmu, lub które wykupiły abonament na miejsce handlowe na terenie Wynajmującego.
 5. PRACOWNICY NAJEMCY – osoby zatrudnione przez Najemcę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 6. UMOWA NAJMU – umowa najmu powierzchni zawarta pomiędzy Najemcą a Wynajmującym,
 7. KARTA WJAZDOWA – plastikowa karta uprawniająca do wjazdu/wyjazdu, poruszania się i parkowania Pojazdów Najemcy w miejscach do tego wyznaczonych, w granicach administracyjnych Wynajmującego,
 8. POJAZD NAJEMCY – pojazd należący do Najemcy, oddany do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, wykorzystywany przez niego wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością na terenie Wynajmującego oraz pojazd Pracownika Najemcy,
 9. MIEJSCE POSTOJOWE – określona przez Wynajmującego powierzchnia terenu przeznaczona do postoju pojazdów mechanicznych.
 10. PRACOWNIK NAJEMCY– osoba zatrudniona przez Najemcę.

§ 2

Najemcy powierzchni na terenie i w obiektach będących własnością PHCR-S S.A uprawnieni są do uzyskania bezpłatnej Karty Wjazdowej.

§ 3

 1. Najemca może uzyskać w ramach czynszu najmu określonego w Umowie Najmu, dodatkowe Karty Wjazdowe przy założeniu, że jedna karta przypada na każde 25 m2 wynajmowanej powierzchni, nie więcej jednak niż 5 kart wjazdowych, chyba, że Umowa Najmu stanowi inaczej.
 2. Najemca, zobowiązany jest do przedstawienia, na każde żądanie Wynajmującego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie Pracownika Najemcy, dla którego wydana jest Karta Wjazdowa, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w szczególności przedstawienia stosownej umowy.
 3. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o rozwiązaniu z Pracownikiem Najemcy, któremu wydana została Karta Wjazdowa umowy, o której mowa w ustępie 2, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty jej rozwiązania.

§ 4

Najemca może uzyskać dodatkowe odpłatne Karty Wjazdowe z zastosowaniem stawki w kwocie 30,00 zł płatnej miesięcznie.

§ 5

Najemcy zobowiązani są do przedłożenia Wynajmującemu wniosku o wydanie Karty Wjazdowej (załącznik do Regulaminu) oraz wniesienia jednorazowej opłaty za wydanie Karty Wjazdowej w wysokości zgodnej z obowiązującym na terenie PHCR-S S.A cennikiem opłat.

§ 6

W przypadku, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży Karty Wjazdowej należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego w celu zablokowania i unieważnienia Karty Wjazdowej.

§ 7

Karta Wjazdowa przypisana jest do zgłoszonego przez Najemcę Pojazdu Najemcy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zablokowania Karty Wjazdowej w przypadku wykorzystywania jej niezgodnie z postanowieniami Regulaminu przez osoby do tego nieuprawnione.

§ 8

 1. Zasady określone w Regulaminie wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.
 2. Karty wjazdowe wydane przed wejściem w życie Regulaminu zachowują ważność do dnia 30.11.2019 r.

§ 9

 1. Wobec faktu, że uzyskanie Kart Wjazdowych może łączyć się z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, celowym jest zapoznanie się z poniższymi informacjami.

a) Administratorem danych osobowych jest Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk, e-mail: sekretariat@renk.pl, tel. 58 762 80 00.
b) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody i/lub na bazie usprawiedliwionego interesu administratora danych.
c) Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z kontrahentami, dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
d) Administrator danych przetwarza dane osobowe na bazie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów lub/i usług lub zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub mienia.
e) Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 RODO.
f) W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, odbiorcami przedmiotowych danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i/lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
g) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń dla zrealizowanych umów, do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego opartego na usprawiedliwionym interesie Administratora danych, ostatecznie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

§ 10

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują ich właścicielom
następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją właściciela danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych przysługuje uprawnionemu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

4. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zarząd PHCR-S S.A.

Skontaktuj się