REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ i POWIERZCHNI NA TERENIE POMORSKIEGO HURTOWEGO CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZEGO W GDAŃSKU

 

Art. 1. Przepisy ogólne
 1. Pomorskie Centrum Hurtowe zwane dalej PCH jest kompleksem obiektów służących do prowadzenia handlu hurtowego artykułami konsumpcyjnymi, w szczególności artykułami rolno-spożywczymi
  i ich przetworami.
 2. Administratorem PCH jest Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. zwane dalej PHCR-S S.A.
 3. Właścicielem nieruchomości, na których położone jest PCH jest PHCR-S S.A.
 4. Regulamin Korzystania z Urządzeń i Powierzchni na terenie określa zasady funkcjonowania PCH, sprawy organizacyjne
  i porządkowe.
 5. Regulamin niniejszy obowiązuje na terenie i w obiektach będących własnością PHCR-S S.A. i dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie PCH.
Art. 2. Obszar handlu i powierzchnie PCH
 1. Handel hurtowy odbywa się na wydzielonych do tych celów powierzchniach PCH w Gdańsku-Barniewicach.
 2. Powierzchnia PCH dzieli się na:
 • powierzchnię handlową
 • powierzchnię magazynową
 • powierzchnię komunikacyjną
 • powierzchnię socjalno-biurową
 • powierzchnię parkingową
 • powierzchnie pozostałe (m.in. tereny zielone)
 1. Przez powierzchnię handlową rozumie się wydzielone części powierzchni PCH, na których odbywa się handel hurtowy towarami dopuszczonymi do obrotu na terenie PCH, oraz działalność gastronomiczna i usługowa.
 2. Powierzchnia handlowa dzieli się na powierzchnię handlową
  w halach oraz powierzchnię handlową na placu.
 3. Na terenie PCH zlokalizowane są trzy hale o profilach kwiaciarskim, warzywno-owocowym i ogólnospożywczym oraz
  3 wiaty do handlu sezonowego.
 4. a) w hali nr 1 o profilu kwiaciarskim realizowany jest handel hurtowy kwiatami świeżymi i sztucznymi oraz galanterią florystyczną, zniczami oraz artykułami ogrodniczymi.
 5. b) w hali nr 2 realizowany jest handel hurtowy w sektorach branżowych.
 6. c) w hali nr 3 realizowana jest działalność handlowa i magazynowa artykułów spożywczych, kosmetycznych oraz przemysłowych.
 7. d) na powierzchni handlowej na placu realizowany jest handel hurtowy roślinami, owocami i warzywami.
 8. Powierzchnia hal dzieli się na:
 • powierzchnię handlową (boksy),
 • powierzchnię komunikacyjną wewnętrzną,
 • powierzchnię socjalną,
 • powierzchnię techniczną,
 • powierzchnię gastronomiczną,
 • powierzchnię magazynową.
 1. Podstawową jednostką, na której realizowany jest handel hurtowy w halach jest boks.
 2. Boksem nazywamy fizycznie wydzieloną część powierzchni handlowej hali. Zmiany ilości boksów, ich powierzchni
  i standardu, mogą być regulowane Zarządzeniem Administracji PCH.
 3. Powierzchnia socjalna w halach ma charakter ogólnodostępny.
 4. Powierzchnia komunikacyjna jest wydzieloną i oznakowaną częścią powierzchni PCH i służy do przemieszczania się po jego terenie. Dzieli się na powierzchnię komunikacyjną wewnętrzną –
  w halach i wiatach oraz powierzchnię komunikacyjną zewnętrzną – poza halami i wiatami.
 5. Powierzchnia parkingowa jest wydzieloną i oznakowaną częścią powierzchni PCH i służy do parkowania pojazdów sprzedających, kupujących i dostawców. Przepisy art. 5 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. 10% powierzchni handlowej w poszczególnych halach pozostaje do dyspozycji Administracji PCH m in. dla potrzeb promocji nowych produktów rolnych lub ich producentów, producentów lub sprzedawców o znaczącym udziale w rynku, nowopowstających grup producentów rolnych, świadczenia usług.
 7. Do powierzchni magazynowych zalicza się chłodnię w hali kwiatowej. Chłodnia ta dostępna jest za odrębną opłatą,
  dla najemców boksów w tej hali.

Art. 3. Godziny funkcjonowania i otwarcia

 1. PCH funkcjonuje przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni
  w tygodniu, również w okresach świątecznych.
 2. Godziny handlu ustala Administracja w trybie Zarządzenia.
Art. 4. Sprzedający
 1. Sprzedającymi w halach mogą być wyłącznie osoby fizyczne
  i prawne, z którymi zawarta została umowa najmu powierzchni handlowej na terenie PCH.
 2. Na sprzedających ciąży obowiązek posiadania odpowiednich zezwoleń wymaganych przepisami prawa.
Art. 5. Wstęp i pobyt na terenie PCH
 1. Prawo wstępu i pobytu na terenie PCH przysługuje jedynie osobom do tego upoważnionym, które zapoznały się
  i zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu. Nabycie biletu lub przepustki (kart wjazdowych) jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniu zgody na stosowanie zasad w nim określonych.
 2. Przez upoważnienie rozumie się posiadanie ważnego dokumentu – przepustki lub biletu wydanego przez Administrację PCH.
 3. Przepustki są dokumentem uprawniającym do wielokrotnego wstępu na teren PCH. Przepustki dla poszczególnych osób i/lub firm są zróżnicowane pod względem zakresu uprawnień
  w ramach prawa wstępu i pobytu na terenie PCH. Szczegółowy zakres tych uprawnień określi Zarządzenie Administracji PCH.
 4. Bilety są dowodem uprawniającym do jednokrotnego wjazdu
  na teren PCH w czasie godzin handlu.
 5. Najemcy boksów i ich pracownicy oraz dostawcy mają prawo
  do wstępu na teren PCH w czasie jego funkcjonowania.
 6. Czas pracy podmiotów świadczących czynności usługowe
  w stosunku do działalności handlowej będzie określany przez Administrację.
 7. Kupujący mają prawo wstępu i pobytu na terenie PCH jedynie
  w godzinach handlu.
 8. Na terenie PCH obowiązuje zakaz:
 • wstępu i pobytu osób nietrzeźwym oraz spożywania napojów alkoholowych poza punktami gastronomicznymi posiadającymi stosowne zezwolenie,
 • palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
 • wprowadzania zwierząt,
 • uprawiania gier hazardowych.
 1. Dzieci poniżej lat 15 mogą przebywać na terenie PCH jedynie pod opieką osób dorosłych.
Art. 6. Zasady najmu powierzchni i opłaty
 1. Najem powierzchni unormowany jest w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku Opłat.
 2. Dla poszczególnych rodzajów powierzchni będą zawierane odrębne umowy najmu.
 3. Podnajmowanie i użyczanie powierzchni na terenie PCH jest możliwe tylko po złożeniu pisemnej prośby do Administracji Rënku i otrzymaniu pisemnej zgody. Stwierdzony fakt podnajęcia bez uzyskania ww. zgody uprawnia Administrację PCH
  do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W przypadku zwolnienia przez Najemcę powierzchni handlowej
  w hali, zawarcie umowy Najmu z innym podmiotem odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert, w którym wygrywa oferta podmiotu, który zaoferował najwyższy czynsz. Dopuszcza się możliwość odstępstwa od konkursu ofert, jeżeli wynajęcie zwolnionej powierzchni następuje na rzecz dotychczasowego najemcy, wynajmującego dotychczas powierzchnię sąsiadującą
  z powierzchnią przeznaczoną do wynajmu.
 5. Czynsz najmu powierzchni ustalony będzie zgodnie ze stawkami określonymi w umowie najmu oraz w Cenniku Opłat.
 6. Najemcy poza czynszem za najem powierzchni będą ponosili opłaty dodatkowe.
 7. W skład opłat dodatkowych wchodzą: energia elektryczna
  i cieplna, woda, porządkowanie terenu, wywóz śmieci
  i odśnieżanie terenu PCH, inne.
 8. Opłaty dodatkowe będą rozliczane wg wskazań liczników.
  Część opłat dodatkowych nie podlegająca pomiarowi licznikowemu będzie rozliczana proporcjonalnie do najmowanej powierzchni lub zgodnie z zarządzeniem Administracji PCH.
 9. Umowa może określać inne zasady najmu niż zawarte
  w niniejszym Regulaminie.
Art. 7. Korzystanie i utrzymanie powierzchni PCH
 1. Z udostępnionych powierzchni PCH można korzystać wyłącznie dla celów oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie Najmu powierzchni.
 2. Wszyscy przebywający na terenie PCH Rënk zobowiązani
  są do zachowania czystości na całym terenie PCH.
 3. Najemcy zobowiązani są do utrzymania w czystości powierzchni najmowanej oraz powierzchni bezpośrednio do niej przyległej.
 4. Osoby przebywające na terenie PCH Rënk powinny niezwłocznie zgłaszać Administracji występowanie na terenie szkodników (gryzoni i owadów).
Art. 8. Oznakowanie wynajmowanej powierzchni
 1. Wynajmowana powierzchnia powinna być oznakowana w sposób widoczny – nazwiskiem najemcy lub firmą i numerem powierzchni handlowej. Sposób oznakowania i szatę graficzną określa Administracja.
 2. Wystrój wewnętrzny powierzchni handlowej pozostaje w gestii najemcy. Nie może on jednak bez uprzedniej zgody Administracji trwale naruszać stanu najmowanej powierzchni. Nie dopuszcza się umieszczania treści nieetycznych, nieestetycznych
  czy rażących dobry smak.
 3. Reklama na zewnątrz powierzchni handlowej może być umieszczona po zawarciu odpowiedniej umowy z Administracją PCH.
Art. 9. Towary dopuszczone do handlu hurtowego
 1. Na terenie PCH można sprzedawać artykuły rolno-spożywcze
  i ich przetwory, kwiaty, galanterię kwiaciarską, znicze, artykuły dekoracyjne, opakowania i wyroby chemii gospodarczej.
 2. Zarząd PHCR-S S.A. ma prawo dopuszczenia do obrotu towarów innych niż wymienionych w pkt. 1, jak również wyłączenia
  z obrotu niektórych towarów.
 3. Sprzedaż mięsa, wyrobów wędliniarskich oraz ryb świeżych i ich przetworów może być dokonywana za zgodą Administracji PCH
  i odpowiednich władz sanitarnych.
Art. 10. Sprzedaż i magazynowanie
 1. Towar przeznaczony do sprzedaży może być oferowany wyłącznie w miejscach i czasie do tego przeznaczonym.
 2. Niedopuszczalne jest wystawianie towaru na sprzedaż
  i handlowanie na powierzchniach przeznaczonych do realizacji innych celów.
 3. Na terenie PCH zakazuje się handlu artykułami:
 • mogącymi spowodować wybuch lub podobne zagrożenie,
 • wydzielającymi specyficzny zapach,
 • skażonymi niebezpiecznymi substancjami,
 •  które mogą zakłócać prowadzenie handlu przez innych najemców,
 1. W przypadku stwierdzenia, iż w boksie znajdują się wymienione powyżej artykuły, Administracja Spółki jest zobowiązana do ich natychmiastowego usunięcia z obiektu.
 2. Za przestrzeganie w/w zasad odpowiedzialny jest dyżurujący inspektor, którego polecenia winny być niezwłocznie wykonane.
 3. W przypadku wątpliwości, w kwestii możliwości handlu określonymi produktami należy uzyskać zgodę dyżurnego inspektora.
Art. 11. Zbędne opakowania, odpadki, śmieci i towar zepsuty
 1. Zbędne opakowania (kartony, skrzynki, palety itp.), odpadki oraz towary zepsute lub wyłączone z obrotu należy niezwłocznie
  na własny koszt usunąć z terenu PCH.
 2. Drobne odpadki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub workach foliowych i pozostawić w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Zakazuje się wwożenia i pozostawiania na terenie PCH zbędnych opakowań, śmieci, odpadków czy towarów zepsutych.
 4. Administracja ma prawo kontroli pojazdów wjeżdżających
  i opuszczających teren PCH.
Art. 12. Ruch pojazdów i pieszych
 1. Na terenie PCH ruch pieszych i pojazdów odbywa
  się z zachowaniem przepisów Kodeksu Drogowego i stosownie do poleceń Administracji.
 2. Czynności związane z dostawą, sprzedażą i odbiorem towaru mogą odbywać się wyłącznie w czasie i miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Pojazdy i osoby dokonujące dostawy lub odbioru (zakupu) towarów po dokonaniu niezbędnych czynności zobowiązane
  są udać się do miejsc parkingowych lub opuścić teren PCH.
 4. Załadunek, rozładunek oraz przemieszczenie towarów odbywa się przy pomocy urządzeń ręcznych, elektrycznych
  lub spalinowych, należących do najmujących, dostawców bądź będących w gestii powołanych do tego podmiotów. Urządzenia
  te muszą być oznakowane. Osoby obsługujące w/w. urządzenia powinny legitymować się stosownymi uprawnieniami.
 5. Pozostawienie pojazdów na terenie PCH na dzień następny jest niedopuszczalne.
Art. 13. Oczyszczanie i odśnieżanie terenu
 1. Administracja zapewnia sprzątanie i odśnieżanie powierzchni PCH, z wyjątkiem powierzchni handlowej.
 2. Teren PCH może być sprzątany tylko po zakończeniu godzin handlu. W uzasadnionych wypadkach sprzątania można dokonywać w godzinach handlu.
 3. Najemcy zobowiązani są do utrzymania czystości
  na wynajmowanej powierzchni handlowej i powierzchni bezpośrednio do niej przyległej. Administracja ma prawo kontroli czystości najmowanych powierzchni.
Art. 14. Ubezpieczenia i odpowiedzialność
 1. Najemcy zobowiązani są dokonać ubezpieczeń
  od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenia OC).
 2. PHCR-S S.A. nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże
  lub uszkodzenia pojazdów oraz towarów oraz szkody wynikłe
  ze zdarzeń losowych i awarii nie zawinionych przez Administrację.
Art. 15. Nadzór. Egzekucja
 1. Administracja jest upoważniona do wydawania instrukcji
  i zarządzeń porządkowych.
 2. Osoby przebywające na terenie PCH zobowiązane
  są do przestrzegania regulaminów, zarządzeń i instrukcji zarówno wydawanych przez Administrację jak i przepisów ogólnie obowiązujących (m.in. przepisów ppoż., BHP itd.).
 3. W przypadku naruszenia przez osoby przebywające na terenie PCH lub inne osoby, zasad określonych w niniejszym Regulaminie, osoba naruszająca zobowiązana jest do zapłaty kar wymienionych z cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Kary mogą być nakładane wielokrotnie. Administrator jest uprawniony do zakładania blokad kół samochodowych w pojazdach pozostawionych lub znajdujących się na terenie Centrum z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
  w tym w przypadku nieuiszczenia przez posiadacza pojazdu opłat wymienionych w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu w sposób i terminie tam wskazanych. Administrator zobowiązany jest do usunięcia blokady po uiszczeniu kary oraz opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających. Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone założeniem blokady koła samochodowego.
 4. Ze względu na publiczny charakter działania PHCR-S S.A. Administracja zastrzega sobie prawo zwrócenia się do służb miejskich i Policji o pomoc.
Art. 16. Szczególny tryb rozwiązywania umowy najmu

Poważne lub powtarzające się przypadki łamania regulaminów, instrukcji i zarządzeń upoważnia Administrację do nałożenia sankcji
w postaci okresowego lub trwałego usunięcia osoby przebywającej
na terenie PCH, w tym do rozwiązania umów najmu lub dzierżawy
ze skutkiem natychmiastowym. Do przypadków takich zalicza się
w szczególności:

 • uniemożliwianie Administracji dokonywania niezbędnych kontroli przedmiotów najmu,
 • uporczywie nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu najmu
  lub świadczeń dodatkowych lub zaleganie z w/w opłatami przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,
 • przeprowadzenie bez stosownych uzgodnień z Administracją zmian o trwałym charakterze w boksie/ach,
 • dokonanie podnajmu lub poddzierżawy albo oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego lub odpłatnego użytkowania, bez zgody Administracji Rënku,
 • nieprzestrzeganie zarządzeń Administracji w przedmiocie obowiązku ubezpieczeniowego,
 • naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu
Skontaktuj się