POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk, e-mail: sekretariat@renk.pl, tel. 58 762 80 00.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody i/lub na bazie usprawiedliwionego interesu administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych
  z kontrahentami, dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe na bazie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów lub/i usług lub zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub mienia poprzez system monitoringu.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 RODO.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i/lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń dla zrealizowanych umów, do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego opartego na usprawiedliwionym interesie Administratora danych, ostatecznie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
   w przypadku gdy:

   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   2. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   3. – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   4. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy zaistnieją przyczyny związane
    z Pani/Pana szczególną sytuacją. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Skontaktuj się