Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30.09.2020, godz. 9.00

 In Dla Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A., na podstawie §38 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 30.09.2020 roku na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Wodnika 50, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2019 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. wraz z opinią Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
 15. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.06.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wraz z opinią Rady Nadzorczej.
 16. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji inwestycji w postaci budowy budynku pawilonu handlowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą instalacyjną i drogową o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów wraz z opinią Rady Nadzorczej.
 17. Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia o wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą w Gdańsku na IX kadencję.
 18. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wodnika 50, na trzy dni robocze przed datą jego odbycia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Wymienione w porządku obrad dokumenty, w szczególności:

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
 • Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019,
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
 • wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
 • Sprawozdania oraz informacje dotyczące lub wymienione w punktach 11, 14 – 17 porządku obrad,

– dostępne są w siedzibie Spółki na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Recent Posts
Skontaktuj się