Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 In Dla Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A., na podstawie art. 399 § 1
w zw. z art. 402 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 2 Statutu, zwołuje na dzień
18 stycznia 2021 roku na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Wodnika 50,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowane zmiany Statutu:

Przedmiotem pkt 6 porządku obrad jest dokonanie następujących zmian Statutu:

 1. Uchylenie §7 ust. 7 Statutu o następującym brzmieniu:

  „Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.”
 2. Dodanie do treści Statutu §11a o następującym brzmieniu:

„§11a

 1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.
 2. We wniosku należy oznaczyć dokument, w szczególności poprzez określenie jego rodzaju, serii i numeru.
 3. Zarząd ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz kosztów ogłoszenia.
 5. Jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie złożony umotywowany sprzeciw, Zarząd niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę na piśmie o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie
  o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów zgodnie ze Statutem i możliwości wystąpienia na drogę sądową.”

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Gdańsku przy
ul. Wodnika 50, na trzy dni robocze przed datą jego odbycia.

W związku art. 4065 § 1 ksh Zarząd wskazuje, iż nie będzie możliwy udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w tym odpisie winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Paweł Dołkowski

Recent Posts
Skontaktuj się