OGŁOSZENIE – WYMIANA HYDRANTÓW

 In Aktualności, Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

Wymiany hydrantów nadziemnych DN 100 wraz z dostawą i wymianą zasuw – 4 szt.

W zakres prac wchodzi: zabezpieczenie terenu prowadzenia prac, demontaż starych hydrantów i zasuw, montaż hydrantów (dostarczone przez Zleceniodawcę – prod.: Jafar, średnica: DN 100mm), dostawa i montaż zasuw, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej po wymianie zasuwy (1szt), zabezpieczenie rewizji zasuw płytami betonowymi (3szt.), utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania prac.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie do 17 czerwca 2024 r. na adres sekretariat@renk.pl .

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
ceny 70%, terminu realizacji 20% oraz doświadczenia oferentów w realizacji tego rodzaju zleceń 10%.

Prosimy o dołączenie do oferty, referencji od podmiotów, dla których takie zadania były realizowane.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa na dostawę opraw w podanym zakresie, na warunkach wynegocjowanych przez strony.              
W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego dostawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Karolem Potrykusem
tel. 58 762 – 80 – 18; k.potrykus@renk.pl.

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Recent Posts
Skontaktuj się