Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A.

 In Aktualności, Ogłoszenia

Rada Nadzorcza

Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S. A.

z siedzibą w Gdańsku

działając na podstawie § 28 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (zwaną dalej Spółką) oraz uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S. A.

I.         Składanie zgłoszeń:

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku (włącznie) do godz. 14:00 składać osobiście w siedzibie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S. A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wodnika 50; 80-299 Gdańsk, w dni robocze w Sekretariacie Spółki w godzinach od 8:00 do 14:00 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A. w Gdańsku – nie otwierać”. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.

II.        Wymagania składane kandydatom:

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S. A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełnia inne niż wymienione w lit. 1)-3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  5. korzysta z pełni praw publicznych,
  6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S. A. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A.

III Zgłoszenie kandydata

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem zawierający informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (obowiązkowo adres do korespondencji, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego);
  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
  4. oświadczenia zawierające w swej treści zapis „oświadczam, że:
   1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
   2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   3. posiadam co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   4. spełniam wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
   5. korzystam z pełni praw publicznych,
   6. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
   7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   9. nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   10. nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej,
   11. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Pomorskiego Hurtowego Centrom Rolno-Spożywczego S.A.
   12. złożyłem Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne lub złożyłem Ministrowi Aktywów Państwowych informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
 2. Każde z oświadczeń wymienionych w punkcie 1 lit. a) – l) powinno być podpisane odrębnie przez kandydata.

  Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt. 39) ustawy z dnia 18października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Aktywów Państwowych stosowne oświadczenie lustracyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Aktywów Państwowych powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne).
 3. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 5. Rada Nadzorcza nie będzie rozpatrywać odwołań kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.
 7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 8 czerwca 2024 roku.

IV Rozmowy kwalifikacyjne

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których zgłoszenia spełniły wymogi formalne, zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 10 czerwca 2024 roku do dnia 15 czerwca 2024 roku, w siedzibie Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A., ul. Wodnika 50; 80-299 Gdańsk, na I piętrze w sali konferencyjnej budynku biurowego. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pocztą elektroniczną wysłaną na adres wskazany w zgłoszeniach kandydatów, co najmniej na 2 dni przed terminem rozmowy.
 2. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być w szczególności:
  1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce,
  5. wiedza w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
  6. wiedza z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
  7. wiedza z zakresu zasad i przepisów prawa pracy,
  8. wiedza z zakresu systemu ocen i motywacji.
 3. Kandydaci mogą odebrać Pakiet Informacyjny o Spółce w siedzibie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S. A. przy ul. Wodnika 50; 80-299 Gdańsk, w sekretariacie, w godz. 8.00-14.00, w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 7 czerwca 2024 roku.
 4. Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest wystarczające do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
 7. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu i wyniku postępowania kwalifikacyjnego na adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej, które zostały podane w zgłoszeniu.

V Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno- Spożywcze S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Wodnika 50 (dalej: „Administrator”);
 2. kontakt z Pomorskim Hurtowym Centrum Rolno-Spożywczym S.A. jest możliwy pisemnie na adres Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Wodnika 50;
 3. dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
  1. wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, usługi prawne, usługi doradcza, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 5. dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
  1. niezbędny do wywiązania się przez Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno – Spożywcze S.A. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
  2. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 6. kandydat posiada prawo żądania od Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 9. w przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);
 10. dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Recent Posts
Skontaktuj się