Ogłoszenie – Budowa wiaty oraz budynku gospodarczego (2021-06-11)

 In Aktualności, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do składania ofert na budowę:

Wiaty handlowej o powierzchni całkowitej 6 849,90 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni całkowitej 353,80 m2.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie wiaty handlowej z przewidywaną funkcją handlu hurtowego warzywami i owocami oraz budynku gospodarczego.

Planowane przedsięwzięcie zostało podzielone na III etapy

W związku powyższym prosimy o złożenie oferty, w systemie Generalnego Wykonawcy na budowę całości zadania lub poszczególnych etapów.

Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej  na przygotowanym formularzu ofertowym w zamkniętej i oznaczonej kopercie, w terminie do 25 czerwca 2021r. do godz. 1200 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca o godz. 1300
w siedzibie Spółki.

Ofertę prosimy przygotować zgodnie  z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępnymi na stronie pod adresem: Załączniki (kliknij by otworzyć)

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa o budowę w/w obiektów lub poszczególnych etapów, na warunkach wynegocjowanych przez strony, zasadniczo zgodnych z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p Markiem Kierek tel. 58 762-80-06; mkierek@renk.pl;

Spółka może zmienić warunki postępowania ofertowego, odwołać lub unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.

Spółka może zakończyć postępowanie ofertowe bez wyboru oferty bez podania przyczyn.

Spółka może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Recent Posts
Skontaktuj się