Ogłoszenie – Budowa Wiaty Handlowej

 In Aktualności, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza
do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„BUDOWA WIATY HANDLOWEJ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM”

Zakres opracowania dokumentacji:

  1. Projekt budowlany
  2. Projekt wykonawczy
  3. Przedmiar robót
  4. Specyfikacje techniczne
  5. Kosztorys inwestorski
  6. Kosztorys ślepy

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie do 24 kwietnia 2020r. na adres sekretariat@renk.pl. Spółka planuje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 30 kwietnia 2020r. Oferenci zostaną powiadomieni o ewentualnej zmianie podanego terminu.

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 50%, oraz wiedzy i doświadczenia oferentów w realizacji tego rodzaju projektów 20% oraz terminu realizacji 30%.

Ocena kryterium w postaci wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie na podstawie wykazu wykonanych przez oferenta zadań projektowych  obiektów kubaturowych o wartości robót budowlanych minimum 8 mln zł, opracowanych  w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem otrzymania niniejszego zapytania. Z podaniem dat oraz miejsca wykonania, nazwy podmiotów, na rzecz których zostały wykonane. Prosimy o dołączenie do ww. wykazu, referencji od podmiotów dla których projekty były realizowane.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa o opracowanie dokumentacji projektowej w podanym zakresie, na warunkach wynegocjowanych przez strony.
W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek
tel. 58 762 – 80 – 06; mkierek@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Oferty prosimy przygotować na podstawie projektu koncepcyjnego  dostępnego pod linkiem: Projekt koncepcyjny (kliknij aby pobrać)

Recent Posts
Skontaktuj się