Komunikat (2020-04-06)

 In Aktualności, Ogłoszenia

Szanowni Państwo

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z koniecznością podejmowania działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie przypominamy o konieczności stosowania się przez podmioty prowadzące działalność handlową na terenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w Gdańsku oraz Klientów, do obowiązujących przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 19 kwietnia 2020 r. w placówkach handlowych, tj.  w obiekcie, w którym prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklepie, stoisku, straganie, hurtowni, może przebywać w tym samym czasie, nie więcej niż:

 1. 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00 – 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia,
 2. 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku

– z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

Osoby przebywające w placówce handlowej w powyższym rozumieniu, są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe.

Wszystkie placówki handlowe, zobowiązane są do zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk.

Placówki handlowe są równie zobowiązane do dokonywania, po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

Informujemy również, że zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Uprzejmie przypominamy też, że do odwołania obowiązują ograniczenia w sposobie przemieszczania się. Między innymi w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 19 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Prosimy również wszystkich o:

 1. stosowanie właściwej higieny rąk,
 2. stosowanie higieny kaszlu i oddychania,
 3. stosowanie zasad bezpieczeństwa żywności,
 4. korzystania, w miarę możliwości,  z płatności bezgotówkowych

Higieny rąk:

Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:

 • przed rozpoczęciem pracy;
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • po skorzystaniu z toalety;
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 • po kontakcie z pieniędzmi.

W przypadku straganów np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.

Higiena kaszlu i oddychania:

 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

Zasady bezpieczeństwa żywności:

Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na straganach, w sklepikach, stoiskach etc. -powinny zweryfikować wprowadzone dobre praktyki higieniczne, tak aby:

 • zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,
 • przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne
 • rygorystycznie je stosować,
 • zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów – etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);
 • weryfikować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.
 • zapobiegać zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom.
Recent Posts
Skontaktuj się