ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

 In Dla Akcjonariuszy

Zarząd Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A., na podstawie §38 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 1 lipca 2022 roku na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Wodnika 50, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
z następującym porządkiem obrad:

1.            Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.            Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4.            Przyjęcie porządku obrad.

5.            Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.            Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

7.            Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 roku.

8.            Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9.            Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10.          Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

11.          Przedstawienie Sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2021 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. wraz z opinią Rady Nadzorczej.

12.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

13.          Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 obejmującym okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

14.          Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Spółki ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.

15.          Podjęcie uchwały w sprawie wniosków akcjonariuszy o odkup akcji.

16.          Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (zmiana Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki).

17.          Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej (zmiana Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki).

18.          Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie
w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wodnika 50, na trzy dni robocze przed datą jego odbycia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy
z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w tym odpisie winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Wymienione w porządku obrad dokumenty, w szczególności:

a)            sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku,

b)           sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021,

c)            sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,

d)           sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku,

e)           sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,

f)            wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,

g)            sprawozdanie wymienione w punkcie 11 porządku obrad,

– dostępne są w siedzibie Spółki na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Recent Posts
Skontaktuj się