ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

 In Dla Akcjonariuszy

Zarząd Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A., na podstawie
§38 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 2 czerwca 2023 roku na godzinę 11:30, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Wodnika 50, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022
  i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów wraz z opinią Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 13. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wodnika 50, na trzy dni robocze przed datą jego odbycia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w tym odpisie winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Wymienione w porządku obrad dokumenty, w szczególności:

 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
 2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022,
 3. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
 4. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku,
 5. wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
 6. sprawozdanie wymienione w punkcie 10 porządku obrad

– dostępne są w siedzibie Spółki na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Recent Posts
Skontaktuj się