Uwaga Komunikat (2020-11-03)

 In Aktualności, Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W oparciu o przepisy zmienionego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja udziela pomocy finansowej, posiadaczowi co najmniej:

1) 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.
lub
2) 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku,

– będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc, o której mowa wyżej, jest przyznawana na prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek posiadacza chryzantem, w którym zgłasza Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał
w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wniosek, o którym mowa wyżej składa się:

  1. do dnia 6 listopada 2020 r.;
  2. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem;
  3. na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Pomoc, ustala się w wysokości iloczynu liczby chryzantem oddanych podmiotom lub instytucjom wymienionym w §13za ust. 6 i 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz stawki pomocy.

Stawka pomocy, wynosi w przypadku:

  1. chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
  2. chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy, zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opublikowanym pod poniższym linkiem. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r.

Link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduję się tutaj:
„Pomoc dla posiadacza chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19”

Informacje na temat adresów oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji znajduje się tutaj:
(https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html).

Recent Posts
Skontaktuj się