Tekst Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 In Aktualności

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii.


Dz.U.2021.512 z dnia 2021.03.19
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2021r.
Wejście w życie:
20 marca 2021 r.


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW


z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.
1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1. [Obszar, na którym wystąpił stan epidemii] Ustala się, że obszarem, na którym
wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się
kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2


§ 2. [Wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym
wykonywanym z przekroczeniem granicy RP; obowiązkowa kwarantanna osób
przekraczających granicę państwową RP; przeprowadzanie testów diagnostycznych
w kierunku zakażenia COVID-19]

 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie
  kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej
  granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących
  przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016,
  str. 1, z późn. zm.).
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
  1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 464), informację o:
  a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  b) numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
  2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
 4. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała, pozyskanymi w ramach kontroli, Straż Graniczna przekazuje:
  1) w postaci elektronicznej – do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia albo
  2) w przypadku braku możliwości przekazania informacji i danych w postaci elektronicznej, w postaci papierowej – przez przekazanie wojewodom kart lokalizacyjnych wypełnionych przez osoby, o których mowa w ust. 2, w celu wprowadzenia zawartych w nich danych do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w pkt 1.
 5. W systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, mogą być również przetwarzane dane innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią, o której mowa w § 1, osób podlegających izolacji, izolacji w warunkach domowych, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, a także osób zakażonych tym wirusem oraz informacje dotyczące zgonu tych osób w zakresie objętym formularzem ZLK-5 określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 6. Administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 7. Dane osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w tym dane zawarte w zleceniach wykonania takich testów wystawionych przez podmioty inne niż organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz informacje o wynikach tych testów, niezależnie od podmiotów je zlecających, mogą być również przetwarzane w systemie teleinformatycznym stanowiącym moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, z późn. zm.).
 8. Dane, o których mowa w ust. 4 i 5, są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny, Narodowemu Instytutowi Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie, wojewodom, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu realizacji ich zadań ustawowych lub statutowych lub zadań związanych z prowadzeniem działań dotyczących przeciwdziałania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Narodowy Fundusz Zdrowia może udostępnić dane, o których mowa w ust. 4 i 5, dotyczące osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie, a także osoby podlegającej izolacji w warunkach domowych, świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej wybranemu na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172 i 1493) przez tę osobę.
 9. Podmioty, o których mowa w ust. 6, 8 i 10, uzupełniają lub poprawiają dane przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w zakresie danych, które przekazują do tego systemu lub do których nadano dostęp w tym systemie umożliwiający edytowanie danych.
 10. Dane osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, mogą być udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za wykonanie tych testów.
 11. Dane, o których mowa w ust. 4 i 5, dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych:
  1) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają na wniosek, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodka pomocy społecznej, kuratora sądowego lub komornika sądowego złożony w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz sądu lub prokuratora w związku z prowadzonymi postępowaniami;
  2) Policja lub wojewoda udostępniają na wniosek:
  a) przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 11a i 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.), którego przedstawiciele realizują czynności związane z funkcjonowaniem tej sieci w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób,
  b) przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875), wykonującego działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, którego przedstawiciele realizują czynności związane z funkcjonowaniem tej sieci w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób.
 12. Informacja o poddaniu osoby obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, może być przekazywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi.
 13. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie udostępnia dane przetwarzane w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19 ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 14. Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2, w tym testy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, finansowane ze środków publicznych, są zlecane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, z wyjątkiem testów zlecanych przez:
  1) podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
  2) inne niż określone w pkt 1 podmioty wykonujące działalność leczniczą, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 15. W zleceniu, o którym mowa w ust. 14, informacje przekazywane o pacjencie obejmują numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą, której dotyczy zlecenie.
 16. Medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, informacje o wynikach testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz informacje o osobie, której dotyczy badanie diagnostyczne, w tym informację o numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą, w przypadku gdy informacje te nie znajdują się w tym systemie.
 17. W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, albo systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 14 pkt 1 lub art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w przypadku zlecania wykonania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 w tym systemie, zlecanie tych testów i przekazywanie ich wyników odbywa się bez pośrednictwa tych systemów.
 18. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. obowiązek odbycia kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy także osób przekraczających granicę państwową, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen):
  1) 1 (uchylony);
  2) transportem kolejowym;
  3) pojazdem samochodowym:
  a) będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400),
  b) przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  c) służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2, 6, 7 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087),
  d) przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;
  4) 2 połączeniem promowym.
 19. 3 Obowiązek, o którym mowa w ust. 18, stosuje się również do osoby przekraczającej morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. 4 Osoba przekraczająca morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu innym niż określony w ust. 19, jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.

  20a. 5 Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970), jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARSCoV- 2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.
 21. 6 Przepisów ust. 19 i 20 nie stosuje się w przypadku przekraczania odcinka lądowego granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką oraz morskiego odcinka granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15 i 19.
  21a. 7 Przepisu ust. 20a nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19.
  21b. 8 W przypadku gdy osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 20a albo 21a, jest obowiązana: 1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, b) numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą; 2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
  21c. 9 Informacje, o których mowa w ust. 21b, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała, pozyskanymi w ramach kontroli, Straż Graniczna przekazuje właściwemu miejscowo państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu albo właściwemu miejscowo wojewodzie w celu wprowadzenia ich do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.
 22. Przedsiębiorca oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą wykonujący:
  1) międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy, lub międzynarodowy przewóz regularny, lub międzynarodowy transport kombinowany w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2, 6, 7 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  2) transport statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
  – Prawo lotnicze,
  3) transport środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt
  14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami
  samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie
  z kierowcą lub pojazdami samochodowymi przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
  powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym
  transporcie drogowym osób,
  4) transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy państwowej
  Rzeczypospolitej Polskiej
  – informuje pasażerów o obowiązkach, o których mowa w ust. 18, 20a, 21b i 23. 10
 23. Osoba przekraczająca granicę państwową w sposób określony w ust. 18, podlegająca
  obowiązkowi odbycia kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
  34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
  zakaźnych u ludzi, jest obowiązana zgłosić poddanie się kwarantannie do Głównego
  Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii obsługującej system wymiany informacji w
  ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji
  Sanitarnej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z
  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
  przekazując następujące dane:
  1) imię i nazwisko;
  2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę
  urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego
  tożsamość;
  3) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać
  obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34
  ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
  zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
  4) dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

§ 3. [Wyjątki od obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej;
skrócenie lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny]

 1. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 18, nie stosuje się w przypadku przekraczania
  granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:
  1) załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –
  Prawo lotnicze;
  2) rybaków w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na
  statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z
  dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353), w tym marynarzy
  zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 tej ustawy, a także:
  a) marynarzy lub rybaków udających się do portu, również innym niż statek środkiem
  transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracających do miejsca
  zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu
  zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich
  platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska
  umowa o pracę;
  3) członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze
  śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863), w tym powracających z zagranicy innymi
  środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w ustawie z
  dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 993);
  4) załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim;
  5) osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace
  związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji
  towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia
  2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
  ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 oraz z 2021 r. poz. 234),
  strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24
  lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
  przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428) lub strategicznych inwestycji w sektorze
  naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji
  strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 oraz z 2021 r.
  poz. 234);
  6) kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu
  drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu
  odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  7) kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu
  drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu
  odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany
  transport drogowy:
  a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006
  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji
  niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz
  zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również
  uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z
  11.04.2006, str. 1, z późn. zm.), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego
  państwa,
  b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu
  wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach
  wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy
  kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412);
  8) obsadę pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
  dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i
  sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 360 i 1476, z 2016 r. poz. 1849 oraz z 2019 r. poz.
  964 i 2352), oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu
  towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących
  czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na
  podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo
  zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który
  przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej;
  9) kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami
  pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie
  drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  10) kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi
  przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z
  kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.
 2. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 18, nie stosuje się w przypadku przekraczania
  granicy Rzeczypospolitej Polskiej:
  1) w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu
  stronach tej granicy;
  2) przez żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy i
  personel cywilny wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji
  Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej
  oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,
  wykonujących zadania służbowe;
  3) przez członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli
  organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby
  przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego;
  4) przez inspektorów administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w
  przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu
  przeprowadzenia inspekcji;
  5) przez uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie
  sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu
  umożliwienia tej nauki;
  6) przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w
  państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w
  celu ich objęcia tym wychowaniem;
  7) w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania
  lub pobytu przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie
  na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw
  członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
  Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;
  8) przez osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy
  portami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego
  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
  Gospodarczym, bez zawijania do portów państw trzecich;
  9) przez studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego
  i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej
  Polskiej lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych państwach;
  10) przez osoby prowadzące działalność naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z
  dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478)
  w Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w
  innych państwach;
  11) przez osoby wykonujące za granicą prace związane z konwojowaniem i opieką
  konserwatorską zbiorów muzealnych oraz ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego
  za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w
  ramach projektów finansowanych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i
  ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których
  organizatorem jest ten minister;
  12) przez osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego,
  lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych
  organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową
  federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną
  przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową
  organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski
  związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy;
  13) przez osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493,
  2112, 2345 i 2401), która uzyskała kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń
  zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  14) przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia
  ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w
  Unii Europejskiej, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”;
  15) przez osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
  w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących
  przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w ramach wykonywania
  czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w
  państwie sąsiadującym;
  16) w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca
  zamieszkania lub pobytu przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
  państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich
  małżonków i dzieci;
  17) przez członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu
  szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów sportowych, powracających do
  Rzeczypospolitej Polskiej ze zgrupowań zagranicznych lub z międzynarodowych
  zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w
  sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet
  Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu
  kontynentalnym należącą do takiej federacji;
  18) 11 (uchylony);
  19) przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo
  hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy
  przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  20) 12 przez nauczycieli szkół polskich i zespołu szkół przy przedstawicielstwach
  dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
  Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z
  dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021
  r. poz. 4), oraz nauczycieli skierowanych do pracy za granicą, o których mowa w
  przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, którzy przekraczają
  granicę w celu zaszczepienia się przeciwko COVID-19;
  21) 13 przez osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
  maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu
  zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz
  opiekunów tych osób.
 3. Przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w ust. 2:
  1) pkt 5 i 6 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej
  pobieranie nauki albo objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej
  lub w państwie sąsiadującym;
  2) pkt 9, 10 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej
  odpowiednio kształcenie się lub prowadzenie działalności naukowej w rozumieniu art. 4
  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w
  Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innym
  państwie;
  3) pkt 12 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pismem
  wystawionym przez organizatora zawodów sportowych lub poświadczonym przez
  właściwy w danym sporcie polski związek sportowy: fakt odbywania się zawodów
  sportowych, o których mowa w ust. 2 pkt 12, ich termin oraz charakter uczestnictwa;
  4) pkt 13 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej
  udzielanie świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  zaświadczeniem wystawionym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą albo
  decyzją ministra właściwego do spraw zdrowia wyrażającą zgodę na wykonywanie na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu medycznego;
  5) pkt 14 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej
  szczepienie przeciwko COVID-19 zaświadczeniem o wykonaniu tego szczepienia
  wystawionym w języku polskim albo w języku angielskim;
  6) pkt 15 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej
  wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej
  Polskiej lub w państwie sąsiadującym dokumentem wystawionym przez pracodawcę w
  języku polskim albo w języku angielskim;
  7) pkt 17 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pismem
  wystawionym przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie
  olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet
  Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu
  kontynentalnym należącą do takiej federacji: fakt odbywania się zawodów, o których
  mowa w ust. 2 pkt 17, ich termin oraz charakter uczestnictwa;
  8) 14 (uchylony);
  9) pkt 19 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie
  izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia
  wirusem SARS-CoV-2;
  10) 15 pkt 20 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej
  skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, które odbędzie się nie
  później niż w terminie 7 dni od dnia przekroczenia granicy;
  11) 16 pkt 21 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej
  dokumentem wystawionym przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej lub komisję
  egzaminacyjną przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego,
  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.
  3a. 17 Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny, o którym mowa w § 2 ust. 2, 18, 19 i
  21b, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę
  negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po
  przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia.
  Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia
  negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące
  diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego, o którym
  mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.
  3b. 18 Testy diagnostyczne, o których mowa w ust. 3a, nie są finansowane ze środków
  publicznych.
 4. Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu,
  w którym ma się odbyć obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych
  na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
  zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora
  Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o
  skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.
 5. Osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 13, może rozpocząć udzielanie świadczeń zdrowotnych
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po spełnieniu warunków określonych przepisami
  dotyczącymi ich udzielania oraz:
  1) uzyskaniu negatywnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 albo
  2) zaszczepieniu się przeciwko COVID-19.

§ 4. [Obowiązkowa kwarantanna osób skierowanych na testy w kierunku COVID-19;
obowiązkowa izolacja w warunkach domowych osoby z pozytywnym wynikiem testu
w kierunku COVID-19; obowiązkowa kwarantanna domowników]

 1. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie
  ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o
  zakażenie wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22
  ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jest obowiązana poddać
  się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w
  kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło za pośrednictwem systemu,
  o którym mowa w § 2 ust. 14 pkt 1.
 2. Obowiązku poddania się kwarantannie zgodnie z ust. 1 nie stosuje się do osoby:
  1) wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2) która poddaje się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2:
  a) bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19,
  b) przed rozpoczęciem:
  – rehabilitacji leczniczej albo turnusów, o których mowa w § 11 ust. 1,
  – uczestnictwa w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu
  kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”
  realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o
  którym mowa w § 11 ust. 5,
  – leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, o których mowa w § 13
  ust. 1 pkt 1,
  – świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod
  opieką dorosłych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art.
  34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
  zakaźnych u ludzi.
 4. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega
  zawieszeniu:
  1) w celu przeprowadzenia przez lekarza lub felczera badania fizykalnego zgodnie ze
  standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o
  zakażenie wirusem SARS-CoV-2 określonym w przepisach wydanych na podstawie art.
  22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
  2) na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki
  laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2
  – oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.
 5. Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania
  pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana
  obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do
  izolatorium lub poddana hospitalizacji.
 6. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono
  zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u
  której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu
  diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie
  trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne
  gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
 7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko
  COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo
  hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia
  uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której
  mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
 8. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia oprogramowanie służące do
  potwierdzania przez osobę, o której mowa w ust. 5, realizacji obowiązku izolacji w
  warunkach domowych.

§ 5. [Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego informacji o objęciu
kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych; sposób przekazania
informacji o objęciu kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych]

 1. W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu
  narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach
  domowych, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa
  w § 2 ust. 4 pkt 1. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
 2. Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych
  może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
  lub systemów łączności, w tym przez telefon.

§ 6. [Służby sprawujące kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w
warunkach domowych]
Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w
warunkach domowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż
Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej.

§ 7. [Formalne podstawy wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w
warunkach domowych wynagrodzenia, świadczenia pieniężnego z tytułu choroby lub
zasiłku opiekuńczego]

 1. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, o
  której mowa w § 4 ust. 5, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia
  kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92
  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub
  świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest
  informacja w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, o objęciu tej osoby kwarantanną
  lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa w ust.
  1, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.
 3. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony w ust. 2,
  osoba, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia
  obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo
  podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby,
  określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie
  obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można
  złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
  1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach
  domowych:
  a) imię i nazwisko,
  b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
  c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej
  w ramach kontroli, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 20;
  2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach
  domowych i dzień jej zakończenia;
  3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach
  domowych.
 5. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do
  organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w
  oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3.
 6. Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32
  ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
  ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870,
  2112 i 2320), jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad
  dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych
  obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie obejmuje
  dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo
  podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej
  Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
 7. Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie, o której mowa w § 4 ust. 6, za okres
  nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia, o którym
  mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub świadczenia
  pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez
  ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 4 ust. 6.
  Oświadczenie zawiera imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go
  posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej
  zakończenia oraz dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dotyczące osoby zamieszkującej
  z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie
  wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot
  obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji
  Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

§ 8. [Wyłączenie obowiązku odbycia kwarantanny w przypadku osób, które
zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji z powodu zakażenia koronawirusem
albo zostały zaszczepione przeciwko COVID-19]
Obowiązku odbycia kwarantanny, o
której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła
hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu
stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko
COVID-19.

Rozdział 3
Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan
epidemii

[Działalności podlegające czasowemu ograniczeniu w czasie obowiązywania stanu
epidemii; szczególne zasady prowadzenia działalności określonego rodzaju]
§ 9. [Działalności podlegające czasowemu ograniczeniu w czasie obowiązywania
stanu epidemii; szczególne zasady prowadzenia działalności określonego rodzaju]

 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z
  2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
  1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do
  tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej
  przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
  2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów,
  siłowni, klubów i centrów fitness:
  a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych
  dla pacjentów,
  b) 19 dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach
  olimpijskich;
  3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej
  Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).
 2. 20 Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez
  inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach (ujętej w
  Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn, z wyłączeniem kasyna
  internetowego.
 3. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8
  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i
  przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem
  działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wykonywanej na terenie prowadzenia usług
  hotelarskich, wyłącznie:
  1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych
  (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);
  2) dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3) dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3
  lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
  4) dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich
  platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska
  umowa o pracę;
  5) dla kierowców wykonujących transport drogowy;
  6) dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra
  Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu
  kolejowego i sygnalizacji, oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług
  przewozu w ramach transportu kolejowego;
  7) dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach
  bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z
  prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d
  ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
  1043, 1378 i 1778);
  8) dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu
  publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz
  z 2021 r. poz. 11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci
  telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług
  telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;
  9) dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów
  infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i
  paliwa;
  10) dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w
  podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
  11) dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych
  Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa
  Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby
  Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej,
  Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji
  Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich
  zadań służbowych;
  12) dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym
  prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub
  inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia
  24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
  gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
  w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
  inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze
  naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji
  strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
  13) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych
  usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;
  14) 21 dla zdających i ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu
  i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu
  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
  15) dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron
  postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli
  ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub
  przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;
  16) dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli
  organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących
  posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich
  oficjalnych funkcji;
  17) dla osób realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które
  otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych
  inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5
  lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania
  inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030″ lub są
  obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
  2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską
  Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), oraz dla
  pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z
  wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z
  obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych;
  18) dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w
  Rzeczypospolitej Polskiej;
  19) 22 dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży
  Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
  Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu
  Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
  Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu
  Transportu Kolejowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza
  miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;
  20) w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do
  zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z
  dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz.
  1799);
  21) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i
  aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o
  których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z
  2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania,
  zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
  22) dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z
  wykonywaniem zadań zawodowych;
  23) dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych
  przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o
  której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.
  U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności
  gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki
  lub nadawców;
  24) dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego
  zamieszkania lub pobytu;
  25) dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których
  pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE)
  nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego
  wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy
  przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego
  rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1, z późn. zm. –
  Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 10);
  26) dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z
  wykonywaniem przez nich zadań zawodowych;
  27) dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);
  28) dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską,
  w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających
  egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w
  organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;
  29) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i
  urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w
  związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub
  działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
  30) dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji
  współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę
  antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu
  dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391);
  31) dla dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984
  r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza
  miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich
  działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza;
  32) dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego,
  radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację
  adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających
  się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób uczestniczących w
  przygotowaniu i organizacji tych egzaminów;
  33) dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z
  uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących
  pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z
  wykonywaniem zadań służbowych;
  34) dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji
  Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków
  Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów;
  35) dla uczestników i osób zaangażowanych w organizację lub obsługę delegacji
  państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na
  zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu,
  Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej,
  w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych
  w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt;
  36) dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych
  w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie
  zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
  37) dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu
  egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;
  38) dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji
  egzaminacyjnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
  39) dla zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o
  którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
  dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.);
  40) dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania
  nieruchomości;
  41) dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania
  kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie
  szacowania nieruchomości;
  42) dla członków ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy
  produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym;
  43) dla osób:
  a) o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób
  zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), w
  związku z wykonywaniem przez te osoby obowiązków służbowych poza miejscem
  ich stałego zamieszkania,
  b) zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych
  przez osoby, o których mowa w lit. a, jeżeli czynności związane z obsługą lub
  organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza
  miejscem swojego zamieszkania;
  44) dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i
  przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności,
  egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji
  lub praktycznych umiejętności;
  45) 23 dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
  Badawczego w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania,
  czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby
  geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej;
  46) 24 dla uczestników i ich opiekunów, organizatorów oraz innych osób
  zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów
  przeprowadzanych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i
  art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.
  1327 oraz z 2021 r. poz. 4);
  47) 25 dla członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzeczników
  dyscyplinarnych, obrońców, pełnomocników stron oraz stron w postępowaniach
  dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby
  wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków,
  biegłych oraz tłumaczy, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w
  dniu poprzedzającym.
 4. Potwierdzeniem:
  1) wykonywania zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest dokument wystawiony przez podmiot
  wykonujący działalność leczniczą;
  2) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 3-9, 17, 23 i 27, jest dokument wystawiony
  przez pracodawcę osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 3-9, 17, 23 i 27, lub umowa z
  jednostką publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, o której
  mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub
  dokument wystawiony przez tę jednostkę lub nadawcę;
  3) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 10, jest skierowanie albo inny dokument
  potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej;
  4) wykonywania zadań służbowych i zawodowych, o których mowa w ust. 3 pkt 11, 18 i
  26, oraz prowadzenia badań, o których mowa w ust. 3 pkt 34, jest legitymacja służbowa;
  5) wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust. 3 pkt 12, 19, 21, 22 i 29, jest
  dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są
  świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez
  ten podmiot;
  6) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 13 i 30, jest odpowiednio dokument
  wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo
  przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim
  lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo
  międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej
  federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską
  Agencję Antydopingową;
  7) 26 okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 14, jest dokument wystawiony przez
  dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę lub komisję egzaminacyjną;
  8) 27 okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 15 i 47, jest zawiadomienie albo inny
  dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy;
  9) wykonywania oficjalnych funkcji, o których mowa w ust. 3 pkt 16, jest dokument
  wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt;
  10) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 24, jest oświadczenie cudzoziemca;
  11) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 25, jest dokument wystawiony przez
  przewoźnika lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo
  lotnicze;
  12) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 28, w odniesieniu do uczestników
  konkursu lub egzaminu, są ogłoszenia, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 22
  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie
  przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz. U. poz.
  602 oraz z 2019 r. poz. 1919), w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
  dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą
  prokuratorską (Dz. U. poz. 1399 oraz z 2020 r. poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o
  których mowa w § 9 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4
  grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 34), a w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i
  przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu – zaświadczenia wydawane przez Dyrektora
  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej;
  13) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 31, jest legitymacja prasowa;
  14) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 32, jest dokument wystawiony przez
  kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w
  sprawach tych egzaminów;
  15) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 33, jest decyzja kierownika jednostki, przy
  której działają komisje egzaminacyjne;
  16) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 35, jest imienne polecenie wyjazdu
  służbowego;
  17) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 36, jest zaświadczenie wydane przez
  Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego
  upoważnionej lub legitymacja aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
  18) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 37, jest zaświadczenie wydane przez
  Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
  19) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 38, jest dokument wystawiony odpowiednio
  przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej
  komisji egzaminacyjnej;
  20) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 39, jest dokument wystawiony przez
  dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych;
  21) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 40, jest zawiadomienie o egzaminie
  wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
  zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
  22) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 41, jest dokument wyznaczający skład
  zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony
  przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;
  23) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 42, jest dokument potwierdzający udział w
  produkcji wystawiony przez:
  a) producenta filmu w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
  kinematografii (Dz. U. z 2021 r. poz. 257) lub
  b) producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo
  podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w
  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji
  audiowizualnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 198)
  – poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie
  profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby
  dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego;
  24) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 43 lit. b, jest imienne polecenie wyjazdu
  służbowego;
  25) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 44, jest dokument wystawiony przez
  dyrektora szkoły artystycznej;
  26) 28 realizacji czynności zawodowych, o których mowa w ust. 3 pkt 45, jest legitymacja
  służbowa albo inny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację
  tych czynności.
  27) 29 okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 46, jest imienne polecenie wyjazdu
  służbowego lub dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
  uczestnikowi konkursu, olimpiady lub turnieju i jego opiekunowi.
 5. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29
  sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
  turystycznych stosuje się przepisy ust. 15-22 i 24.
 6. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 10, na terenie prowadzenia usług
  hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, o których mowa w ust. 3, których pobyt
  wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów
  gościom do pokoju hotelowego.
 7. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art. 2
  pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze działalności związanej z przewozem
  lotniczym pasażerskim jest dopuszczalne, pod warunkiem:
  1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
  2) dezynfekcji statku powietrznego:
  a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
  b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą
  zakaźną,
  c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
  3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia
  formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania
  wypełnionych kart – w przypadku gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu
  udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej.
 8. Personel pokładowy przekazuje karty lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych, o
  których mowa w ust. 7 pkt 3, osobie wyznaczonej przez zarządzającego lotniskiem.
 9. Osoba wyznaczona przez zarządzającego lotniskiem przekazuje karty lokalizacji
  podróżnego dla celów zdrowotnych, o których mowa w ust. 7 pkt 3, właściwemu miejscowo
  wojewodzie w celu wprowadzenia zawartych w nich danych do systemu
  teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.
 10. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty
  działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom
  siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego
  menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
  56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
  Działalności w podklasie 56.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji usług
  polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i
  dostarczaniu oraz w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu
  posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca
  siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc.
 11. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 10, na terenie
  szkół i placówek oświatowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali
  co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że
  między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni
  stolika.
 12. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty
  działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w
  Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie
  organizowanych bez udziału publiczności:
  1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i
  ćwiczenia;
  2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
  3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się
  na odległość.
 13. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez
  instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21
  listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:
  1) udostępniania zbiorów publiczności,
  2) organizowania wydarzeń z udziałem publiczności
  – z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość oraz udostępniania zbiorów w formie bezkontaktowej, z
  zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.
 14. Zakaz, o którym mowa w ust. 13, nie dotyczy:
  1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz
  obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
  2) zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury
  oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 13.
 15. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez
  inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i
  ośrodkach kultury, w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz
  działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
  59.14.Z), z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 16. 30 Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty
  działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
  Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
  sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów
  sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest
  dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143
  rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
  rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
  Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie
  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników
  będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji
  paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej
  ustawy;
  2) ich organizowania bez udziału publiczności.
 17. Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez
  podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio
  międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim
  lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową
  organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski
  związek sportowy.
 18. W przypadku, o którym mowa w ust. 16:
  1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa
  sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza
  obiektem sportowym):
  a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu
  sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego
  środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie
  korzystających,
  d) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi
  uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu
  sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy
  tymi osobami;
  2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz
  korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do
  dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia
  sportowe.
 19. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty
  działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi,
  wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na
  zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy
  mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest
  dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 20. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez
  inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków
  rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek,
  domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji
  organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej
  w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności
  rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B).
 21. Przepis ust. 20 stosuje się odpowiednio do podmiotów prowadzących działalność
  określoną w tym przepisie, które we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
  gospodarki narodowej, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej
  mają wskazany kod Polskiej Klasyfikacji Działalności 93.29.Z, 93.29.B lub 77.21.Z.
 22. 31 Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez
  inne podmioty działalności związanej z:
  1) fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
  Działalności w podklasie 96.02.Z);
  2) działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w
  podklasie 96.09.Z).
 23. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności
  polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w
  pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała
  jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z
  wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie
  osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
 24. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez
  inne podmioty działalności związanej z obsługą stoków narciarskich.
 25. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach
  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się
  zakaz:
  1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z
  wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży:
  a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021),
  b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października
  2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do
  perfumowania lub upiększania,
  c) artykułów toaletowych,
  d) środków czystości,
  e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001
  r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r.
  poz. 97), w tym przez apteki lub punkty apteczne,
  f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja
  2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493 oraz z 2021 r. poz.
  255),
  g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu
  art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
  żywienia,
  h) gazet lub książek, lub kuponów gier losowych,
  i) 32 (uchylona),
  j) artykułów dla zwierząt domowych,
  k) usług telekomunikacyjnych,
  l) części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli.
  m) paliw;
  2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni
  usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu
  usług:
  a) 33 (uchylona),
  b) optycznych,
  c) medycznych,
  d) bankowych,
  e) pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu
  przesyłek,
  f) ubezpieczeniowych,
  g) naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany
  opon i dętek,
  h) myjni samochodowych,
  i) ślusarskich,
  j) szewskich,
  k) krawieckich,
  l) pralniczych,
  m) gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu
  żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności,
  n) 34 związanych ze sprzedażą lub dostarczaniem energii elektrycznej, gazu lub
  ciepła;
  3) 35 prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach
  handlowych, z wyłączeniem działalności, o której mowa w pkt 2 lit. n.

§ 10. [Obowiązek stosowania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji
rąk; obowiązek zapewnienia klientom rękawiczek jednorazowych lub środków do
dezynfekcji rąk; obowiązki zakładów pracy; limity osób w placówkach handlowych i
pocztowych]

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. osoby przebywające:
1) w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług
powyżej 2000 m2,
2) w placówce handlowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o
ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz.
466 oraz z 2020 r. poz. 2157),
3) na stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o
ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
4) w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku (straganie)
– są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub
zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń
psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo
głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek;
okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

Do dnia 9 kwietnia 2021 r.:
1) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług
powyżej 2000 m2, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia
2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz
zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki
jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;
2) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług
powyżej 2000 m2 oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10
stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni są
obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę,
dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji
paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o
ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;
3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki
jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest
to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie
pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem
epidemii.

W obiektach i placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz świadczących usługi
pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż:
1) 36 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej
w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2,
2) 37 1 osoba na 20 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej
w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2
– z wyłączeniem obsługi.

Przed wejściem do obiektów i placówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz
świadczących usługi pocztowe informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 4, oraz
podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. w obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustanawia się
zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw.

§ 11. [Negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku zakażenia COVID-19 jako
warunek rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej, turnusów leczniczo-profilaktycznych,
turnusów readaptacyjno-kondycyjnych, turnusów antystresowych lub turnusów
rehabilitacyjnych ZUS]

 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia:
  1) rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym,
  2) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez
  Ministra Obrony Narodowej przez osoby uprawnione, o których mowa w:
  a) art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
  zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159),
  b) art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby
  Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 1221 i 2112),
  c) art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił
  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz.
  396),
  3) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez
  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i
  całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo
  rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby uprawnione, o których mowa w:
  a) art. 145ga ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz.
  360, 956, 1610, 2112 i 2320),
  b) art. 49i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610, 2112 oraz z 2021 r. poz. 464),
  c) art. 144a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.
  U. z 2020 r. poz. 384, 695, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11),
  d) art. 147j ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
  4) turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
  a) podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw
  wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki
  zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
  b) jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
  5) turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych
  przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub
  pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby
  Ochrony Państwa,
  6) turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 i 432), w trybie
  stacjonarnym
  – jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału
  pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia rehabilitacji
  leczniczej albo danego turnusu.
 2. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego w przypadku, o którym mowa w ust. 1:
  1) pkt 1-3, 4 lit. a, 5 i 6, dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem
  wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na
  rehabilitację leczniczą albo turnus;
  2) pkt 4 lit. b, dokonuje jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej,
  do której został skierowany uczestnik turnusu readaptacyjno-kondycyjnego.
 3. Testy diagnostyczne, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków publicznych.
 4. Podstawą wykonania testu diagnostycznego, o którym mowa w ust. 1, w przypadku
  turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jest zawiadomienie o skierowaniu
  na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w
  sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
  rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2019 r.
  poz. 277), wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń
  Społecznych.
 5. Do odwołania warunkiem uczestnictwa w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe
  wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”
  realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest
  negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w
  terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
  Podstawą do wykonania takiego testu jest informacja o skierowaniu na kompleksową
  rehabilitację wystawiona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Testy te są finansowane ze środków publicznych.

§ 12. [Kontynuacja przerwanej rehabilitacji leczniczej]

 1. Świadczeniobiorca, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
  stanu epidemii przerwał rehabilitację leczniczą realizowaną w warunkach stacjonarnych
  przed upływem czasu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z
  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
  publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), może ją kontynuować u
  świadczeniodawcy, u którego nastąpiło jej przerwanie, na podstawie dotychczasowego
  skierowania na rehabilitację leczniczą, o którym mowa w art. 59 tej ustawy.
 2. Kontynuacja rehabilitacji leczniczej, o której mowa w ust. 1, odbywa się na
  dotychczasowych warunkach realizacji świadczenia opieki zdrowotnej, przy uwzględnieniu
  liczby zrealizowanych, przed przerwaniem tej rehabilitacji, zabiegów lub osobodni.
 3. Świadczeniodawca, u którego świadczeniobiorca przerwał rehabilitację leczniczą, o której
  mowa w ust. 1, uzgadnia ze świadczeniobiorcą termin rozpoczęcia kontynuacji tej
  rehabilitacji.
 4. W przypadku, w którym przerwanie rehabilitacji leczniczej, o której mowa w ust. 1, grozi
  poważnym pogorszeniem stanu zdrowia, świadczeniobiorca może kontynuować tę
  rehabilitację u innego świadczeniodawcy.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rehabilitacja lecznicza jest kontynuowana na
  podstawie zaświadczenia o konieczności jej kontynuowania wystawionego przez
  świadczeniodawcę, u którego rozpoczęto rehabilitację leczniczą, o której mowa w ust. 1,
  informacji o skierowaniu, o którym mowa w ust. 1, oraz o zrealizowanych zabiegach lub
  osobodniach.
 6. Świadczeniodawca kontynuujący rehabilitację, o którym mowa w ust. 4, umieszcza w
  harmonogramie przyjęć świadczeniobiorcę, wyznaczając termin udzielenia świadczenia
  opieki zdrowotnej w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 2 i art. 20 ust. 1a ustawy z
  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
  publicznych.
 7. Informacje o:
  1) planowanej kontynuacji rehabilitacji, o której mowa w ust. 1,
  2) zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1
  – świadczeniodawca niezwłocznie przekazuje właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu
  Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 13. [Negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku zakażenia COVID-19 lub
zaszczepienie przeciwko COVID-19 jako warunek rozpoczęcia leczenia
uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej]

 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia:
  1) leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
  2) świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką
  dorosłych
  – jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz
  opiekuna dziecka, o którym mowa w pkt 2, z materiału pobranego w terminie nie
  wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo
  rehabilitacji uzdrowiskowej albo zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka, o którym
  mowa w pkt 2, przeciwko COVID-19.
 2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego
  ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację
  uzdrowiskową, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, potwierdzone przez oddział
  wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w przepisach
  wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 3. Do dnia 30 września 2021 r. do skierowań potwierdzonych przez oddział wojewódzki
  Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w przepisach wydanych na
  podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się terminu doręczenia
  świadczeniobiorcy potwierdzonego skierowania, o którym mowa w tych przepisach.
  § 14. [Czasowe zaprzestanie organizowania turnusów rehabilitacyjnych] Do dnia 9
  kwietnia 2021 r. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej
  na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27
  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021 r. poz. 159).

§ 15. [Negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku zakażenia COVID-19 lub
zaszczepienie przeciwko COVID-19 jako warunek przyjęcia do zakładu opiekuńczoleczniczego
lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego]

 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. warunkiem przyjęcia do:
  1) zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  2) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  – jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta z materiału
  pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem przyjęcia do zakładu.
 2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego
  ze środków publicznych jest skierowanie, o którym mowa w art. 33a ustawy z dnia 27
  sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  oraz skierowanie do przyjęcia do psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego i
  pielęgnacyjno-opiekuńczego dokonane na podstawie art. 22 i art. 29 ustawy z dnia 19
  sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685).
 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

§ 16. [Negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku zakażenia COVID-19 lub
zaszczepienie przeciwko COVID-19 jako warunek przyjęcia do hospicjum lub oddziału
medycyny paliatywnej]

 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. warunkiem przyjęcia do:
  1) hospicjum stacjonarnego,
  2) oddziału medycyny paliatywnej
  – jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta z materiału
  pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem przyjęcia do hospicjum
  lub oddziału.
 2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego
  ze środków publicznych jest skierowanie do hospicjum lub oddziału, o których mowa w ust.
  1.
 3. Wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie jest wymagany w sytuacji
  wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego
  przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku
  test ten jest wykonywany niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału, o
  których mowa w ust. 1.
 4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

§ 17. [Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom zaszczepionym przeciwko COVID-
19 – brak obowiązku wykonania testu w kierunku COVID-19]
Osobie zaszczepionej
przeciwko COVID-19 będącej świadczeniobiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
udziela się świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych innych niż
określone w § 11, § 15 i § 16, bez konieczności wykonania testu diagnostycznego w
kierunku SARS-CoV-2.

§ 18. [Negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku zakażenia COVID-19 lub
zaszczepienie przeciwko COVID-19 jako warunek przyjęcia do domu pomocy
społecznej]

 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. warunkiem przyjęcia do domu pomocy społecznej jest
  negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w
  terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.
 2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego
  ze środków publicznych jest decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej lub decyzja
  o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, wydane na podstawie art. 59 ustawy z dnia 12
  marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), albo orzeczenie
  sądu opiekuńczego o przyjęciu do domu pomocy społecznej.
 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

§ 19. [Szczególne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej]

 1. Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem
  systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość
  świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie
  danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w
  tym przez telefon.
 2. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w
  sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć
  oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za
  pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w tym przez telefon. Przepisów art. 50
  ust. 6, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się.
 3. Do odwołania wymóg, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia
  wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania.
 4. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w
  terminie 21 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednakże nie później niż w dniu udzielenia
  świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
 5. W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych za pośrednictwem systemów
  teleinformatycznych lub systemów łączności, przy braku możliwości dostarczenia
  skierowania, świadczeniobiorca przekazuje w dniu udzielenia świadczenia skan albo zdjęcie
  skierowania za pośrednictwem tych systemów, albo, jeżeli nie ma takiej możliwości,
  przekazuje świadczeniodawcy dane uwidocznione na tym skierowaniu.
 6. W przypadku gdy świadczeniodawca z przyczyn organizacyjno-technicznych nie może
  zidentyfikować i określić w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1
  ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, statusu
  skierowania określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z
  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
  publicznych, w celu wpisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie
  świadczenia opieki zdrowotnej lub udzielenia mu świadczenia opieki zdrowotnej
  wystarczające jest podanie przez świadczeniobiorcę, za pośrednictwem systemów
  teleinformatycznych lub systemów łączności, podstawowych informacji zawartych w
  skierowaniu oraz:
  1) klucza dostępu do skierowania, o którym mowa w art. 59b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
  publicznych, albo
  2) kodu dostępu, o którym mowa w art. 59b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz numeru
  PESEL, a w przypadku jego braku – serii i numeru paszportu albo innego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość, albo
  3) numeru identyfikującego skierowanie.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, świadczeniobiorca składa oświadczenie o
  niedokonaniu zgłoszenia w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej u innego
  świadczeniodawcy na podstawie tego skierowania. Oświadczenie to może zostać złożone
  za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 8. Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany do zmiany statusu skierowań w postaci
  elektronicznej zrealizowanych przez świadczeniodawców, o których mowa w ust. 6, na
  podstawie informacji przekazanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczenia
  świadczeń opieki zdrowotnej.
 9. Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków innych niż środki publiczne, które udzieliły świadczeń na
  podstawie informacji, o których mowa w ust. 6, są obowiązane do zmiany statusu skierowań
  w postaci elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia
  epidemicznego albo stanu epidemii.
 10. Do odwołania świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia
  świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy oczekujących, o której
  mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków publicznych, podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności
  uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o
  przywrócenie na listę oczekujących, o którym mowa w art. 20 ust. 10f ustawy z dnia 27
  sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu
  epidemii.
 11. Dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
  r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może
  zawierać dane inne niż wskazane w art. 50 ust. 5 tej ustawy, w szczególności informację o
  poddaniu świadczeniobiorcy obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach
  domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
  zakaźnych u ludzi.
 12. Do odwołania zlecenie wykonania badania laboratoryjnego polegającego na wykonaniu
  testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następujące za pośrednictwem systemu
  teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, uznaje się za spełniające standardy
  jakości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
  27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2061 i 2401).
 13. Do odwołania oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy,
  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i
  położnej podstawowej opieki zdrowotnej mogą być składane zgodnie z wzorami
  obowiązującymi w dniu 13 marca 2020 r.

§ 20. [Wykorzystanie systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w
zakresie wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy
wyrobów medycznych]

 1. Do odwołania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, o których
  mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
  specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
  357, 945, 1493, 1875 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), mogą być wystawiane za
  pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 2. Do odwołania w przypadku braku możliwości weryfikacji zleceń, o których mowa w ust. 1,
  i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem
  serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,
  weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić za pośrednictwem innych systemów
  teleinformatycznych lub systemów łączności.
 3. Do odwołania osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5
  grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, mogą
  nie przekazywać odpowiednio formularzy: ZLK 1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania
  zakażenia lub choroby zakaźnej oraz ZLB 1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w
  kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, dotyczących zakażenia SARS-CoV-2,
  pod warunkiem zlecania wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz
  przekazania jego wyniku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w
  § 2 ust. 4 pkt 1.
 4. W przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku o dofinansowanie ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w wyroby
  medyczne, potwierdzonej za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na
  zaopatrzenie w wyroby medyczne, kopii zrealizowanego zlecenia, o której mowa w § 11 ust.
  4 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w
  sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926
  oraz z 2019 r. poz. 1275), wprowadza się, do odwołania, możliwość dołączenia do wniosku
  potwierdzonej przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby
  medyczne kopii dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobu medycznego, który zawiera
  unikalny numer identyfikacyjny nadany przez system informatyczny Narodowego Funduszu
  Zdrowia, wystawiony przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w
  wyroby medyczne wraz z fakturą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną
  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument
  potwierdzający zakup.

§ 21. [Ograniczenie działalności urzędów administracji publicznej lub jednostek
organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym]

 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub
  jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać
  ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia
  pomocy obywatelom.
 2. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach
  organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba
  interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być
  większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących
  zadania w zakresie obsługi interesantów.
 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do:
  1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu
  niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
  osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 4. Do zadań, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
  1) rejestracji stanu cywilnego;
  2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  3) pomocy społecznej;
  4) świadczenia usług komunalnych;
  5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią
  wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
  6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów
  komunikacyjnych;
  7) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:
  a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu
  lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27
  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub
  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7
  lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z
  2021 r. poz. 11, 234 i 282),
  c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie
  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),
  d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z
  dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  8) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na
  podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),
  b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie
  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i
  1378),
  c) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie
  odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz
  decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na
  podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797,
  875 i 2361),
  d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27
  kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
  1565, 2127 i 2338),
  e) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie
  oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
  ochrony środowiska;
  9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy
  z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i
  1378);
  10) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie
  drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie
  drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału
  technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w
  nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących
  infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca
  1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021
  r. poz. 54).
 5. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1,
  podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 4, kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor
  generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze
  publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli,
  zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu
  lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

§ 22. [Zdalna praca w urzędach administracji publicznej]

 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach
  organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów
  administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną
  polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych
  sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust.
  3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).
 2. Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący
  jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z
  zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia
  pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby
  urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

§ 23. [Obowiązek udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów ujętych w
wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii]

 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii,
  nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art.
  44 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
  zakaźnych u ludzi.
 2. Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora
  sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i
  terenu.

§ 24. [Zasady przemieszczania się w czasie stanu epidemii]

 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
  1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m
  od siebie:
  a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
  – dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
  – osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
  niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
  osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
  c) chyba że realizują nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1;
  2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy
  z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami
  samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie
  z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym
  czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby
  wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub
  dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy
  jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50%
  miejsc siedzących niezajętych;
  3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i
  nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym
  samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących;
  4) na terenie lotniska pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do
  przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w
  tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących
  i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno –
  ruchowej dla danego typu pojazdu.
 2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się w odniesieniu do środków
  transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w odniesieniu do pojazdu
  samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9
  osób łącznie z kierowcą, którym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące
  wspólnie.
 4. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w stosunku do pojazdów
  samochodowych:
  1) 38 Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji
  Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
  Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
  Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową,
  Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji
  Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei;
  2) którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we
  współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;
  3) którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń
  opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów;
  4) wojsk sojuszniczych realizujących przejazdy przez terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej oraz w jego obszarze.
 5. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. zakazuje się przemieszczania statkiem powietrznym w
  rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze pasażera:
  1) którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C;
  2) który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru
  udostępnionego przez przewoźnika lotniczego;
  3) który nie przestrzega nakazu zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;
  4) który odbywa obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach
  domowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 6. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się w stosunku do pojazdów
  samochodowych Policji, przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób
  łącznie z kierowcą i wykorzystywanych do realizacji zadań konwojowych.

§ 25. [Obowiązek zakrywania ust i nosa]

 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:
  1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14
  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach
  pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim
  lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
  21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do
  przewozu osób;
  2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju
  pojazdów, parkingów leśnych,
  b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
  czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11)
  oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
  c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że
  pracodawca postanowi inaczej,
  d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji
  publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
  wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
  bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
  telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
  drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności
  publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych
  i na targowiskach (straganach);
  3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w
  budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na
  cmentarzu.
 2. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. nakazuje się zakrywanie ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1 na
  statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo
  lotnicze.
 3. Nakazu określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
  1) pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących
  środkami publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
  2) osoby kierującej motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoby
  przewożonej takimi pojazdami, używających kasków ochronnych zgodnie z art. 40 ust. 1
  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 i
  463);
  3) dziecka do ukończenia 5. roku życia;
  4) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
  a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności
  intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia,
  przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;
  5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1
  pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub
  pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator
  publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu
  odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność
  w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od
  przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25
  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
  zakaźnych u ludzi;
  6) kierującego statkiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli urządzenie sterowe
  znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie
  kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu
  art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
  chorób zakaźnych u ludzi;
  7) kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
  8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
  9) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także
  funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego,
  wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do
  rodzaju wykonywanych czynności;
  10) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności
  publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
  socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
  11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa
  sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 9 ust. 16;
  12) osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu
  zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;
  13) jazdy konnej;
  14) personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;
  15) uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w
  przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej
  oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na ich terenie, chyba że
  kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki postanowi inaczej;
  16) 39 zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu
  ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
  zawodzie lub egzaminu zawodowego, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy
  poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m;
  17) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach
  użyteczności publicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, chyba że zarządzający
  takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią
  obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
  18) zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu:
  a) egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej, o którym mowa w art. 44zn ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021
  r. poz. 4),
  b) badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego
  przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej oraz sprawdzianu uzdolnień,
  predyspozycji lub praktycznych umiejętności, przeprowadzanego w niepublicznej
  szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, o których mowa
  odpowiednio w art. 14 ust. 4 pkt 3 oraz art. 142 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia
  2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
  – jeżeli w trakcie tego egzaminu, badania albo sprawdzianu odległość pomiędzy
  poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.
 4. Nakazu określonego w ust. 1 nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa
  przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.
 5. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
  1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku
  ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
  2) umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo
  trudności w komunikowaniu się;
  3) spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach, o których mowa
  w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, oraz po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym
  obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie
  pociągu.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, jest wymagane przedstawienie, na żądanie
  Policji, straży gminnej, Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na
  obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi
  podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na
  żądanie straży ochrony kolei, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu
  potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne,
  niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub
  trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane
  schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z
  niewydolnością oddechową lub krążenia.

§ 26. [Zakaz organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań]

 1. 40 Do dnia 9 kwietnia 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach
  w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019
  r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o
  którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej
  ustawy, przy czym:
  1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;
  2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
 2. Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania
  odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z
  nakazem określonym w § 25 ust. 1.
 3. Wojewoda, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której
  mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, albo organ
  gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym
  mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, informuje państwowego wojewódzkiego
  inspektora sanitarnego o organizowanych zgromadzeniach niezwłocznie po wydaniu decyzji,
  o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, albo zawiadomieniu, o którym mowa w art. 7 ust.
  1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy.
 4. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić wojewodzie, w przypadku
  zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z
  dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, albo organowi gminy, w przypadku
  zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1
  albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i
  innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie. Opinia ta jest publikowana w
  Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych właściwych organów oraz
  przekazywana organizatorowi zgromadzenia.
 5. Organizator zgromadzenia jest obowiązany poinformować uczestników zgromadzenia o
  zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z ust. 1 i 2, oraz o treści opinii, o której
  mowa w ust. 4.
 6. Wojewoda, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której
  mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, albo organ
  gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym
  mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, na wniosek właściwego komendanta
  wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w
  zgromadzeniu.
 7. Przedstawiciel wojewody, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie
  decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o
  zgromadzeniach, albo przedstawiciel organu gminy, w przypadku zgromadzeń
  organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22
  ust. 1 tej ustawy, przy podejmowaniu działań określonych w art. 20 tej ustawy jest
  obowiązany do uwzględnienia wymogów określonych w ust. 1 i 2 oraz uwarunkowań
  wynikających z opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, o której mowa w
  ust. 4.
 8. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i
  innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy
  zgromadzenie odbywa się:
  1) 41 w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy
  zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 20
  m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących
  pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku
  pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §
  25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
  2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i
  realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób
  sprawujących kult religijny.
 9. Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie
  osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego
  przestrzeganie.
 10. Spotkania lub zebrania mające na celu realizację działań statutowych lub
  wolontariackich, związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii wywołanej zakażeniami
  wirusem SARS-CoV-2, organizowane przez organizacje harcerskie i skautowe objęte
  Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mogą się odbywać, pod
  warunkiem, że w przypadku gdy spotkanie lub zebranie odbywa się:
  1) w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności
  statutowej przez te organizacje, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub
  zebrań odległości nie mniejszej niż 1,5 m, z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba
  na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu oraz realizacji przez uczestników
  nakazu zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;
  2) na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają
  w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o
  którym mowa w § 25 ust. 1.
 11. 42 Do odwołania zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1
  zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z
  wyłączeniem:
  1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
  2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako
  adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie;
  do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób
  wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;
  3) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu
  zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym
  zwierząt wolno żyjących (dzikich).
 12. Do liczby osób, o której mowa w ust. 11 pkt 2, nie wlicza się osób zaszczepionych
  przeciwko COVID-19.
 13. Zakazu, o którym mowa w ust. 11, nie stosuje się w przypadku przeprowadzania:
  1) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
  2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje
  prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, oraz konkursu na aplikację kuratorską,
  zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i
  egzaminów prokuratorskich;
  3) konkursów na stanowiska referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz
  konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze;
  4) egzaminów kuratorskich oraz konkursów na stanowiska zawodowych kuratorów
  sądowych;
  5) egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych;
  6) egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób
  ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania
  nieruchomości;
  7) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami
  wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie
  drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów
  niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego;
  8) szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do
  wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży
  Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
  Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu
  Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony
  Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej, straży gminnych (miejskich) oraz
  Inspekcji Transportu Drogowego oraz ćwiczeń organizowanych na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej przez wojska sojusznicze;
  9) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  10) egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych przez
  podmioty posiadające uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie
  biegłości językowej, nadane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i
  nauki;
  11) 43 egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, w tym egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego przeprowadzanego w ośrodkach
  egzaminacyjnych zlokalizowanych u pracodawców;
  12) 44 szkoleń dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego,
  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz
  prac osób uczestniczących w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych egzaminu
  ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
  zawodzie lub egzaminu zawodowego;
  13) przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną egzaminów kwalifikacyjnych
  związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji wynikających z przepisów o bezpieczeństwie
  morskim;
  14) szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  15) egzaminów przeprowadzanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego
  architektów i inżynierów budownictwa w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób
  ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w przepisach
  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  16) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami
  wynikającymi z przepisów o transporcie morskim;
  17) konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na
  podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
  oświaty;
  18) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań,
  zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
  i egzaminu maturalnego oraz testów diagnostycznych w zakresie poziomu
  przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
  maturalnego;
  19) badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych
  zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  20) egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych;
  21) egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych,
  brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu
  hipotecznego;
  22) egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu
  rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianów dla
  rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  23) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy weterynarii;
  24) egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;
  25) szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów na
  przewodników górskich, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
  hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  26) egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień zawodowych, o których mowa w art.
  42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 2052);
  27) egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej, o którym mowa w art. 44zn ustawy z
  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  28) badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego
  przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej oraz sprawdzianu uzdolnień,
  predyspozycji lub praktycznych umiejętności, przeprowadzanego w niepublicznej szkole
  artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, o których mowa
  odpowiednio w art. 14 ust. 4 pkt 3 oraz art. 142 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
  r. – Prawo oświatowe;
  29) egzaminów ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz
  umiejętności posługiwania się bronią, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 maja
  1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955).

Rozdział 4
Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

[Kolejność szczepień ochronnych przeciwko COVID-19]
§ 27. [Kolejność szczepień ochronnych przeciwko COVID-19]

 1. Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek
  stosowania tych szczepień w następującej kolejności:
  1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
  a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
  b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki
  zdrowotnej w tym podmiocie,
  2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa,
  o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz
  osoby zatrudnione przez tę praktykę:
  a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
  b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki
  zdrowotnej w tej praktyce,
  3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży,
  które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki
  przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których
  przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby
  poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem
  SARS-CoV-2,
  4) osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym
  działalność leczniczą,
  5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
  6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni
  prowadzący zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu
  medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz doktoranci i studenci tych uczelni biorący
  udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie
  których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,
  7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6
  pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce
  zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
  osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
  8) urzędowi lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej,
  wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u
  norek i zwalczaniem ognisk tej choroby
  – w ramach etapu „0”;
  9) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby
  przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12
  marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę
  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której
  mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
  10) osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a
  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  11) osoby urodzone:
  a) nie później niż w 1941 r.,
  b) w latach 1942-1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z
  następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:
  – dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
  – z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono
  leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub
  – poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub
  – po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie
  immunosupresyjne, lub
  – u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia
  chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia, lub
  – oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1
  lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i
  narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),
  c) w latach 1952-1961,
  d) 45 w latach 1962-1981,
  12) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w
  art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, pomoc nauczyciela i pomoc
  wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego,
  szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole
  funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
  egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce
  opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
  interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do
  lat 3, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu
  prowadzący zajęcia praktyczne,
  13) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne
  osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z
  programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
  14) osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach
  duchownych,
  15) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
  Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby
  Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej,
  Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży
  ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), prokuratorzy i asesorzy prokuratury
  oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący
  działania ratownicze,
  16) 46 osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności
  państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z
  przeciwdziałaniem COVID-19
 2. w ramach etapu „I”.
 1. Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są
  poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym
  niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARSCoV-
 2. Warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osób, o których mowa w
  ust. 1 pkt 11 lit. b.
 3. W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się:
  1) jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1,
  w ramach jednego etapu, lub
  2) szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup, o których mowa w ust. 1, w
  ramach różnych etapów, o których mowa w ust. 1.
 4. Minister właściwy do spraw zdrowia informuje podmioty, w których przebywają osoby, o
  których mowa w ust. 1 pkt 9, albo są zatrudnione lub pełnią służbę osoby, o których mowa w
  ust. 1 pkt 10 i 12-15, o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko
  COVID-19.
  4a. 47 Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw
  narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuje
  podmioty, w których są zatrudnione, pełnią służbę lub wykonują czynności osoby, o których
  mowa w ust. 1 pkt 16, lub te osoby o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie
  ochronne przeciwko COVID-19.
 5. Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości na stronie
  internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na
  swojej stronie podmiotowej informację o dacie rozpoczęcia szczepienia osób wchodzących
  w skład grup, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 5
Przepis przejściowy

§ 28. [Uprawnienie do otrzymania drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19]
Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały zaszczepione
pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID-19, a które nie zostały wymienione w § 27,
są uprawnione do otrzymania drugiej dawki tej szczepionki.

Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 29. [Derogacja] Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 447).

§ 30. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2021r.

1 § 2 ust. 18 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29
marca 2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
2 § 2 ust. 18 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 marca
2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
3 § 2 ust. 19 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
4 § 2 ust. 20 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
5 § 2 ust. 20a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
6 § 2 ust. 21 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
7 § 2 ust. 21a dodany przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
8 § 2 ust. 21b dodany przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
9 § 2 ust. 21c dodany przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
10 § 2 ust. 22 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia z dnia 29 marca
2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
11 § 3 ust. 2 pkt 18 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29
marca 2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
12 § 3 ust. 2 pkt 20 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 marca
2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
13 § 3 ust. 2 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 marca
2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
14 § 3 ust. 3 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29
marca 2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021
r.
15 § 3 ust. 3 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 marca
2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
16 § 3 ust. 3 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 marca
2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
17 § 3 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
18 § 3 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
19 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2021r.
(Dz.U.2021.617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2021r.
20 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 2021r.
(Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
21 § 9 ust. 3 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29
marca 2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
22 § 9 ust. 3 pkt 19 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25
marca 2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
23 § 9 ust. 3 pkt 45 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 marca
2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
24 § 9 ust. 3 pkt 46 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 marca
2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
25 § 9 ust. 3 pkt 47 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 marca
2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
26 § 9 ust. 4 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25
marca 2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
27 § 9 ust. 4 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29
marca 2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
28 § 9 ust. 4 pkt 26 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 marca
2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
29 § 9 ust. 4 pkt 27 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 marca
2021 r. (Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
30 § 9 ust. 16 dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 25 marca 2021r.
(Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
31 § 9 ust. 22 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 25 marca 2021r.
(Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
32 § 9 ust. 25 pkt 1 lit. i uchylona przez § 1 pkt 1 lit. f tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25
marca 2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 marca 2021r.
33 § 9 ust. 25 pkt 2 lit. a uchylona przez § 1 pkt 1 lit. f tiret drugie rozporządzenia z dnia 25
marca 2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
34 § 9 ust. 25 pkt 2 lit. n dodana przez § 1 pkt 1 lit. f tiret drugie rozporządzenia z dnia 25
marca 2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
35 § 9 ust. 25 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. f tiret trzecie rozporządzenia z dnia 25
marca 2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
36 § 10 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 25 marca 2021r.
(Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
37 § 10 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 25 marca 2021r.
(Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
38 § 24 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 marca 2021r.
(Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
39 § 25 ust. 3 pkt 16 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
40 § 26 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 25
marca 2021 r. (Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
41 § 26 ust. 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 25 marca 2021r.
(Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
42 § 26 ust. 11 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 25 marca 2021r.
(Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
43 § 26 ust. 13 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
44 § 26 ust. 13 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 marca 2021r.
(Dz.U.2021.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2021r.
45 § 27 ust. 1 pkt 11 lit. d dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2021r.
(Dz.U.2021.617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2021r.
46 § 27 ust. 1 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 25 marca 2021r.
(Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.
47 § 27 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 25 marca 2021r.
(Dz.U.2021.546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2021r.

Recent Posts
Skontaktuj się