Ogłoszenie – Oferty na zaprojektowanie i wykonanie Systemu do obsługi Rynku…

 In Aktualności, Ogłoszenia

(Aktualizacja 24.12.2021 r.)
Informujemy, że w związku z nieobecnością osoby wchodzącej w skład komisji
rozpatrującej wnioski, termin rozpatrzenia ofert zostaje przesunięty do 04.01.2022 r.

W związku z licznymi zapytaniami od Wykonawców do Zamawiającego, informujemy o przesunięciu terminu
składania ofert z dnia 16.12.2021 na 21.12.2021 oraz terminu rozpatrzenia ofert z 21.12.2021 na 23.12.2021 r.

POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE S.A.

zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

„Zaprojektowanie i wykonanie Systemu do obsługi Rynku Rolno-Spożywczego eRENK wraz
z udzieleniem licencji oraz późniejszym świadczeniem usług Maintenance dla zaprojektowanego Systemu zgodnie z opisanymi założeniami”

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania wymienionych w obydwu załącznikach.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w Załączniku 1.

Oferta cenowa na zakres usługi określony w Załączniku 2 winna uwzględniać wycenę usług.

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 31.10.2022 r.

Termin płatności za wykonanie zadania – etapowo, 14 dni od daty odbioru danego etapu.

Sporządzanie i składanie ofert:

Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zapytaniu ofertowym realizowanym przez PHCR-S S.A. – Załącznik Nr 3 do oferty.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz. 12:00 w dniu 16.12.2021 r. 21.12.2021 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: sekretariat@renk.pl

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 21.12.2021 r. 23.12.2021 r. do godz. 15:00.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z zastępcą kierownika Działu Nieruchomości i Marketing (tel. kontaktowy 58 762 80 02), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia, po otwarciu ofert dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa.

Zamawiający może zmienić warunki postępowania ofertowego, odwołać je lub unieważnić w każdym czasie bez podania przyczyn.

Zamawiający może zakończyć postępowanie ofertowe bez wyboru oferty bez podania przyczyn.

Zamawiający może odstąpić od zamiar zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1843) jak również protestom i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Do oferty (Załącznik nr 2) należy załączyć podpisaną klauzulę RODO (Załączniku nr 3).

Załączniki:

1. Wymogi systemowe – kliknij i otwórz

2. Formularz oferty – kliknij i otwórz

3. Oświadczenie o zapoznaniu z RODO – kliknij i otwórz

4. Oświadczenie o związaniu ofertą – kliknij i otwórz

5. Wykaz wdrożonych realizacji – kliknij i otwórz

treść ogłoszenia – aktualizacja 07.12.2021 r. (PDF) – kliknij i otwórz

Recent Posts
Skontaktuj się