OGŁOSZENIE – oferty na budowę pawilonu magazynowo – handlowego

 In Aktualności, Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do składania ofert na budowę:

„Budowę pawilonu magazynowo – handlowego nr 6  o powierzchni całkowitej 960,00 m2  wraz z towarzyszącą infrastrukturą instalacyjną i drogową oraz pawilonu magazynowo handlowego nr 7 o powierzchni całkowitej 960,00 m2  wraz z towarzyszącą infrastrukturą instalacyjną i drogową

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie pawilonów magazynowo handlowych z  funkcją handlu hurtowego artykułami przemysłowymi oraz warzywami i owocami..

Planowane przedsięwzięcie zostało podzielone na III etapy

W związku powyższym prosimy o złożenie oferty,  na budowę całości zadania lub poszczególnych etapów.

Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej  na przygotowanym formularzu ofertowym w zamkniętej i oznaczonej kopercie, w terminie do 28lutego 2022r. do godz. 1200 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego  o godz. 1300
w siedzibie Spółki.

Ofertę prosimy przygotować zgodnie  z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępnymi na stronie pod adresem www.renk.pl

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa o budowę w/w obiektów lub poszczególnych etapów, na warunkach wynegocjowanych przez strony, zasadniczo zgodnych z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p Markiem Kierek tel. 58 762-80-06; mkierek@renk.pl;

Spółka może zmienić warunki postępowania ofertowego, odwołać lub unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.

Spółka może zakończyć postępowanie ofertowe bez wyboru oferty bez podania przyczyn.

Spółka może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: pobierz

Opis inwestycji: pobierz

Dokumentacja projektowa cz. 1: pobierz

Dokumentacja projektowa cz. 2 : pobierz

Skrócony kosztorys z podziałem na etapy budowy: pobierz

Wzór formularza ofertowego: pobierz

Wzór umowy: pobierz

Ogłoszenie w formacie PDF: pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Recent Posts
Skontaktuj się