OGŁOSZENIE – oferty na budowę zjazdu z ul. Raatza w Gdańsku na teren kompleksu PHCRS S.A. „RENK”

 In Aktualności, Ogłoszenia, Uncategorized

Informacja z otwarcia ofert: pokaż

/

/

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do składania ofert na budowę:

„Budowę zjazdu z ul. Raatza w Gdańsku na teren kompleksu PHCRS S.A. „RENK”

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zjazdu publicznego z ulicy Władysława Raatza w Gdańsku na działkę nr 92/24, obręb 003 tj na teren Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A.

W związku powyższym prosimy o złożenie oferty, na budowę całości zadania.

Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej na przygotowanym formularzu ofertowym w zamkniętej i oznaczonej kopercie, w terminie do 3 czerwca 2022r. do godz. 1200 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert nastąpi 3 czerwca 2022r o godz. 1300
w siedzibie Spółki.

Ofertę prosimy przygotować zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępnymi na stronie pod adresem www.renk.pl

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa o budowę wjazdu, na warunkach wynegocjowanych przez strony, zasadniczo zgodnych z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p Markiem Kierek tel. 58 762-80-06; mkierek@renk.pl;

Spółka może zmienić warunki postępowania ofertowego, odwołać lub unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.

Spółka może zakończyć postępowanie ofertowe bez wyboru oferty bez podania przyczyn.

Spółka może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie w formacie PDF: pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pobierz

Projekt budowlano-wykonawczy: pobierz

Umowa roboty budowlane: pobierz

Wzór formularza ofertowego: pobierz

Recent Posts
Skontaktuj się