Komunikat (2020-04-24 aktualizacja) – działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2

 In Aktualności, Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecną sytuację związaną z koniecznością podejmowania działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie przypominamy o konieczności stosowania się przez podmioty prowadzące działalność handlową na terenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w Gdańsku oraz Klientów, do obowiązujących przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którymi w obiekcie, w którym prowadzony jest handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklepie, stoisku, straganie, hurtowni, może przebywać w tym samym czasie, nie więcej niż:

 1. 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi nie więcej niż 100 m2, albo 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi więcej niż 100 m2, z tym że od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. Ograniczenia w zakresie dotyczącym osób powyżej 65 roku życia nie stosuje się w przypadku, gdy przeważająca działalność polega na handlu hurtowym,
 2. 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

Osoby przebywające w placówce handlowej, są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe.

Wszystkie placówki handlowe, zobowiązane są do zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.

Wszystkie placówki handlowe są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi.

Informujemy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Uprzejmie przypominamy też o obowiązujących ograniczeniach w sposobie przemieszczania się. Między innymi w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

Przemieszczanie się osoby do ukończenia 13 roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Do odwołania obowiązuje również nakaz zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa, w szczególności w obrębie wszystkich obiektów handlowych oraz na terenie otwartym Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. (nie dotyczy dzieci do ukończenia 4 roku  życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane).

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, Jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

W dalszym ciągu prosimy również wszystkich o:

 1. stosowanie właściwej higieny rąk,
 2. stosowanie zasad bezpieczeństwa żywności,
 3. korzystania, w miarę możliwości, z płatności bezgotówkowych.

Higiena rąk:

Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:

 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu, lub paleniu,
 • po kontakcie z pieniędzmi.

W przypadku straganów np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.

Zasady bezpieczeństwa żywności:

Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na straganach, w sklepikach, stoiskach etc. -powinny zweryfikować wprowadzone dobre praktyki higieniczne, tak aby:

 • zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,
 • przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne,
 • rygorystycznie je stosować,
 • zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów – etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.),
 • weryfikować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce,
 • zapobiegać zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom.
Recent Posts
Skontaktuj się