Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 In Dla Akcjonariuszy

W związku ze złożeniem, na podstawie art. 400 §1 oraz art. art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przez akcjonariusza – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych – wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. (pismo z dnia 14.01.2022 r. znak: DN III.I.5011.34.2021, IK: 664499; wpływ do Spółki 18.01.2022 r.) oraz o umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej.

2. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.

3. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zarząd Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. zwołuje w trybie przepisów art. 399 §1, art. 402 §3, z uwzględnieniem art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 4 lutego 2022 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Wodnika 50 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
  7. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
  8. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku akcjonariusza o odkup akcji.
  10. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wodnika 50, na trzy dni robocze przed datą jego odbycia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy
z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w tym odpisie winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Recent Posts
Skontaktuj się