I. Opłaty jednorazowe za wjazd na teren PCH Renk
Rodzaj pojazdu Do 4 godz. Powyżej 4 godz.
1. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony 6,00 PLN 6,00 PLN/godz.
2. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony 10,00 PLN 10,00 PLN/godz.
3. Dopłata do przyczepy 4,00 PLN 4,00 PLN/godz.
* – za każdą rozpoczętą godziną do 24 godz. Pozostawienie pojazdu/przyczepy powyżej 24 goz. spowoduje naliczenie opłaty za korzystane z miejsc postojowych zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłata za pierwsze 4 godz. pobierana jest przy wjeździe na teren PHCR-S S.A.
II. Karta wjazdowa
Opłata za wydanie karty wjazdowej 20,00 PLN
Aktualizacja (zmiana danych na karcie w tym zmiana rodzaju abonamentu) bezpłatnie
III. Abonament miesięczny bez limitu wjazdów
1. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony (przy limicie czasowym pobytu do 24 godz.)* 90,00 PLN
2. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony (przy limicie czasowym pobytu do 24 godz.)* 180,00 PLN
* – Po przekroczeniu limitu naliczana będzie opłata za korzystanie z miejsc postojowych za każdą rozpoczętą dobę wg cennika .
IV. Karty wjazdu PREPAID
Wysokość doładowania
Rodzaj Pojazdu 30 impulsów 50 impulsów 100 impulsów
1. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony (przy limicie czasowym pobytu 4 godz.)* 150,00 PLN 225,00 PLN 400,00 PLN
2. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony (przy limicie czasowym pobytu 4 godz.)* 270,00 PLN 400,00 PLN 700,00 PLN
 • Karty PREPAID czyli karty przedpłacone, są ważne do wyczerpania impulsów, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od daty zakupu impulsów.
 • Impuls jest pobierany za każde rozpoczęte 4 godz. Po upływie 24 godz. przy jednoczesnym pozostawieniu pojazdu na terenie PHCR-S S.A. karta zostanie zablokowana oraz będzie naliczona opłata za korzystanie
  z miejsc postojowych za każdą rozpoczętą dobę wg cennika.
 • Karty wydawane są na podstawie pisemnego wniosku kupującego oraz po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.
V. Opłaty jednorazowe dla sprzedających przed i w hali kwiatowej
1. Miejsce handlowe na placu przed halą kwiatową 50,00 PLN/24 godz.
2. Najem boksu – 1 doba * 110,00 PLN/24 godz.
3. Najem boksu – 1 tydzień ** 650,00 PLN
* – opłata dotyczy każdej rozpoczętej doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godz. 0.00.
** – 7 dni od momentu przekazania boksu
VI. Abonament bez limitu wjazdów wraz z miejscem handlowym na placu przy hali kwiatowej
1. Abonament bez limitów wjazdów wraz z miejscem handlowym
na placu przy hali kwiatowej
480,00 PLN
VII. Opłaty za korzystanie z chłodni w hali kwiatowej
1. Duży wózek (wózek typu holenderskiego) 11,00 PLN/24 godz.
2. Mały Wózek (wózek typu holenderskiego) 8,00 PLN/24 godz.
VIII. Opłaty za sprzedaż na placu z samochodu – opłata tylko dla prowadzących hurtową sprzedaż warzyw i/lub owoców
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej
(DMC) do 3,5 tony
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej
(DMC) powyżej 3,5 tony
50,00 PLN/24 godz. 100,00 PLN/24 godz.
IX.  KAUCJA ZA SPRZATANIE *
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej
(DMC) do 3,5 tony
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej
(DMC) powyżej 3,5 tony
100,00 PLN/24 godz. 200,00 PLN/24 godz.
* – W przypadku sprzedaży asortymentu generującego większą ilość odpadów (kapusta, kalafior, brokuł itp.), będzie naliczana KAUCJA na poczet pokrycia ew. kosztów sprzątania i utylizacji pozostawionych odpadów. Wysokość kaucji stanowi dwukrotność opłaty wg cennika. Kaucja zostanie zwrócona w dniu jej pobrania po potwierdzeniu przez uprawnionego pracownika PHCR-S S.A., iż odpady pozostałe po sprzedaży zostały sprzątnięte i załadowane na środek lokomocji sprzedającego. W przypadku stwierdzenia pozostawienia odpadów lub ich usunięcia do kontenerów znajdujących się na rynku, kaucja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów ich wywozu. Przy wielkości odpadów przekraczających wartość kaucji sprzedawca zostanie obciążony dodatkową opłatą. Nie zgłoszenie się osoby prowadzącej handel po odbiór kaucji – w dniu jej wpłacenia – oznacza jej przepadek na rzecz PHCR-S S.A.
X.  Opłaty miesięczne za dzierżawę miejsca na placu pod pawilony, kontenery
Stawki za 1 m2 powierzchni wynajmu są ustalane na podstawie indywidualnych negocjacji.
XI. Opłaty jednorazowe za korzystanie z miejsc postojowych
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej
(DMC) do 3,5 tony
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej
(DMC) powyżej 3,5 tony
50,00 PLN/24 godz. 100,00 PLN/24 godz.
XII. OPŁATY PORZĄDKOWE – naliczane w przypadku każdorazowego stwierdzenia:
1. Bezumowne zajęcie powierzchni utwardzonej oraz trawników (bez zgody Zarządcy), składowanie towarów na tej powierzchni. 10,00 PLN/m2
2. Bezumowne zajęcie powierzchni w halach (bez zgody Zarządcy), składowanie towarów na tej powierzchni,
w tym powierzchni poza linią określającą drogi ewakuacyjne.
15,00 PLN/m2
3. Wwożenie i pozostawianie na terenie PHCRS S.A. zużytych opakowań, śmieci, odpadków, czy towarów zepsutych. 500,00 PLN
4. Parkowanie oraz handel w miejscach niedozwolonych na terenie PHCR-S S.A., tarasowanie drzwi i bram do hal i budynków,
zastawianie hydrantów, urządzeń p.poż. i dróg ewakuacyjnych oraz wjazdów i wyjazdów.
100,00 PLN
5. Brak dowodu uiszczenia opłaty wjazdowej przez kupujących, a także brak dowodu uiszczenia opłaty za stanowisko do handlu przez sprzedającego
(np. wjazd z pominięciem systemu wjazdowego). Uiszczenie opłaty porządkowej nie zwalnia od wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem.
50,00 PLN
6. Palenie tytoniu w obiektach zamkniętych. 100,00 PLN
7. Prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na terenie PHCRS S.A. bez zgody Zarządcy (w tym sprzedaż pojazdów). 300,00 PLN
8. Pozostawianie pojazdu w dokach przeładunkowych po załadunku/rozładunku za każde 30 min. 50,00 PLN
9. Opłata za zagubienie biletu jednorazowego. 30,00 PLN
10. Wyrzucanie przez Najemców odpadów powyżej zadeklarowanej ilości do pojemników na surowce wtórne bądź nie sortowanie wyrzucanych odpadów. 200,00 PLN

 

Podane ceny zawierają podatek VAT.  Na życzenie Państwa wystawiamy faktury VAT w Biurze Obsługi Klienta (Budynek biurowy, parter – pokój nr 9), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Od obowiązku uiszczenia opłaty wjazdowej zwolnione są poniżej wskazane osoby/podmioty w następujących sytuacjach:

 1. Osoby, firmy awizowane przez najemców lub dostarczające towary, przesyłki, urządzenia, rzeczy
  do i z objętych umową najmu powierzchni handlowych przy limicie czasowym pobytu 4 godz. (za okazaniem na bramie wjazdowej dokumentu, na podstawie którego towar jest przewożony np. faktura, list przewozowy, WZ, MM, zlecenie itp.). Brak okazania takiego dokumentu, awizacji lub przekroczenie limitu czasowego
  4 godz. skutkować będzie naliczeniem opłaty za wjazd wg cennika;
 2. inne osoby, za zgodą Zarządu PHCR-S S.A lub upoważnionego pracownika oraz służby państwowe,
  w ramach realizacji ustawowych zadań.
Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt