Dostawa i Wymiana opraw Oświetleniowych

 In Aktualności, Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do składania ofert na:

Dostawę i wymianę opraw oświetleniowych w Pomorskim Hurtowym Centrum Rolno – Spożywczym S.A.

Planowane przedsięwzięcie polega na dostawie i montażu opraw oświetleniowych w technologii LED.

Ofertę prosimy złożyć w formie elektronicznej na adres sekretariat@renk.pl, w terminie do 30 września 2020r. do godz. 1500 .

Ofertę prosimy przygotować zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępnymi na stronie pod adresem www.renk.pl.

Oferty będą oceniane zgodnie z kryteriami wskazanymi w warunkach udziału w postępowaniu.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa na roboty budowlane, na warunkach wynegocjowanych przez strony, pod warunkiem wyrażenia zgodę przez Radą Nadzorczą Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p Markiem Kierek tel. 58 762-80-06; mkierek@renk.pl;

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Załączniki

  1. Załącznik 1 – Formularz
  2. Załącznik 2 – Wykaz robót budowlanych
  3. Załącznik 3 – Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu
  4. Załącznik 4 – Wykaz podwykonawców
  5. Załącznik 5 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  6. Załącznik 6 – Uzupełnienie SIWZ – Dotyczy oprawy – TYP 5

Sprostowanie do załącznika nr 3


W załączniku nr 3 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wkradł się błąd.
W związku z powyższym fraza:
„posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej”
Została zmieniona na
„posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych”

Uzupełnienie SIWZ (2020-09-25)

W związku z licznymi zapytaniami Zamawiający zmienia minimalne parametry techniczne dla oprawy typu 5: szczegóły w załączniku.

Rozstrzygnięcie

Informujemy, że w dniu 9.10.2020 decyzją Zarządu została wybrana oferta firmy „ELBUDREM” Józef Jarząbkowski i Andrzej Jarząbkowski.

Recent Posts
Skontaktuj się

Not readable? Change text. captcha txt