Ogłoszenie – Najem wolnych powierzchni w Pawilonie 5

 In Aktualności, Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. ogłasza postępowanie ofertowe na najem powierzchni handlowo – magazynowych w pawilonie nr 5 położonym w Gdańsku przy ul. Wodnika 50 (na terenie rynku hurtowego), obejmujących:

 • powierzchnia P5/5 o wielkości 160,0 m2
 • powierzchnia P5/9 o wielkości 129,7 m2
 • powierzchnia P5/15 o wielkości 50,9 m2
 • powierzchnia P5/16 o wielkości 48,0 m2
 • powierzchnia P5/10 o wielkości 99,7 m2
 • powierzchnia P5/14 o wielkości 99,7 m2
 • powierzchnia P5/18 o wielkości 99,7 m2

Oferowane do wynajmu powierzchnie, wskazane zostały na planie znajdującym się pod podanym linkiem:

 1. Rzut Pawilonu 5
 2. 20191028 RENK2019 P5 – PK-A-P5-5
 3. 20191028 RENK2019 P5 – PK-A-P5-9
 4. 20191028 RENK2019 P5 – PK-A-P5-15
 5. 20191028 RENK2019 P5 – PK-A-P5-16
 6. 20191028 RENK2019 P5 – PK-A-P5-10
 7. 20191028 RENK2019 P5 – PK-A-P5-14
 8. 20191028 RENK2019 P5 – PK-A-P5-18

Oferenci mogą zapoznać się z oferowanymi do wynajmu powierzchniami na miejscu począwszy od dnia 31/08/2020 do dnia 04/09/2020, po uprzednim umówieniu spotkania z pracownikiem Spółki, nr tel.: 58 762 80 10. Rzuty poszczególnych powierzchni prezentują proponowane sposoby zagospodarowania powierzchni i zostały udostępnione jako załączniki do tego ogłoszenia.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub przesłać listem poleconym, bądź pocztą kurierską na adres siedziby Spółki (liczy się data wpływu do Spółki) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg P5”, przy ul. Wodnika 50, najpóźniej do 04 września 2020 roku, do godz. 13:45.

Oferowana kwota czynszu dla poszczególnych powierzchni nie może być niższa niż:

 • powierzchnia P5/5: 42,50 zł netto
 • powierzchnia P5/9: 45,00 zł netto
 • powierzchnia P5/15: 50,00 zł netto
 • powierzchnia P5/16: 50,00 zł netto
 • powierzchnia P5/10: 55,00 zł netto
 • powierzchnia P5/14: 55,00 zł netto
 • powierzchnia P5/18: 55,00 zł netto

W trakcie prac adaptacyjnych Strony mogą ustalić obniżenie stawki za najem. Maksymalny okres obniżonej stawki nie może przekroczyć 3 miesięcy. Od zgłoszenia lub stwierdzenia rozpoczęcia działalności handlowej w danej powierzchni, stawka za jego najem będzie wynosić 100%.

Oferta powinna zawierać:

 1. oznaczenie powierzchni, której oferta dotyczy,
 2. proponowaną stawkę czynszu miesięcznego netto za jeden 1m2, nie mniejszą niż kwota minimalna, 
 3. okres na jaki umowa najmu zostanie zawarta, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata,
 4. wartość netto inwestycji w postaci:
 1.  opisu proponowanego zakresu adaptacji powierzchni z oszacowaniem (wskazaniem) wysokości kosztów, jakie oferent planuje ponieść w tym celu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku powierzchni P15 i P16 oraz P10 i P18, oferenci zobowiązani będą do poniesienia kosztów wydzielania tych powierzchni polegającego na postawieniu ściany działowej, zgodnie z projektem dostarczanym przez Wynajmującego,
  1. kwoty pożyczki udzielonej Spółce na refinansowanie kosztów budowy
 2. deklarację ponoszenia opłat dodatkowych wynikających z projektu umowy oraz regulaminu,
 3. oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 1 miesiąca od dnia jej otwarcia,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z załączonym projektem umowy najmu, regulaminami i nie wnosi do nich zastrzeżeń (do wglądu w siedzibie spółki).

W ramach ofert przewidujących udzielenie Spółce pożyczki, umowy pożyczki będą zawarte na okres umowy najmu i  będą oprocentowane stawką 3% w skali roku. Pożyczka będzie udzielona na poczet zrefinansowania kosztów budowy przedmiotu najmu. Wzór umowy pożyczki jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki.

Najemca jest zobowiązany do zrealizowania nakładów opisanych w ofercie. Jeśli poniesiona wartość nakładów z tytułu adaptacji przedmiotu najmu będzie niższa, o tyle powiększy się kwota pożyczki. Analogicznie, wyższe koszty adaptacji, zmniejszą kwotę pożyczki. W celu zweryfikowania poniesionych nakładów, Najemca przedstawi dokumenty źródłowe dotyczące kosztów adaptacji.

Dopuszcza się składnie ofert zawierających warunek, że oferta na daną powierzchnię jest wiążąca, jeżeli nie zostanie wybrana jego oferta złożona na inną wskazaną powierzchnię oferowaną w tym postępowaniu ofertowym. Przy składaniu ofert warunkowych, Oferent wskazuje kolejność, wg której mają one być rozpatrywane.

Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika uprawnienie osób, które podpisały ofertę oraz które uczestniczą w postępowaniu ofertowym, do składania oświadczeń w imieniu Oferenta, lub ich poświadczone przez oferenta kopie.

Po upływie okresu, na jaki umowa najmu zostanie zawarta, przekształci się ona w umowę zawartą na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 września 2020 o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki. Otwarcia ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje powołana przez organizatora Komisja.

Przy wyborze ofert, Wynajmujący będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. oferowaną kwotą czynszu.
 2. wskazanym w ofercie okresem, na jaki umowa ma zostać zawarta,
 3. wartość inwestycji określonej poprzez:
  1. kwotę kosztów adaptacji do poniesienia których najemca się zobowiąże,
  1. wysokością kwoty pożyczki.

Po otwarciu ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego postępowania uzupełniającego m.in. w przypadku wpłynięcia ofert o zbliżonej lub identycznej treści.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego, zmiany jego warunków, unieważnienia lub odstąpienia od zawarcia umowy najmu bez podania przyczyny, dla wszystkich jednocześnie jak i pojedynczych powierzchni.

Oferty podmiotów posiadających w dniu poprzedzającym dzień ich otwarcia zaległości płatnicze wobec Wynajmującego mogą zostać odrzucone.

Rozstrzygniecie przetargu nastąpi najpóźniej w dniu 07 września 2020 roku.

Recent Posts
Skontaktuj się

Not readable? Change text. captcha txt