Odśnieżanie – ogłoszenie

 In Aktualności, Ogłoszenia

Gdańsk, 20.10.2021 r.

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku
zaprasza do złożenia ofert na:

ODŚNIEŻANIE w sezonie zimowym 2021/2022

w zakres robót wchodzi:

  1. mechaniczne odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z dróg i parkingów o łącznej powierzchni ok. 10 ha.
  2. ręczne odśnieżanie połaci dachów o łącznej powierzchni 32 000m2

Oferty powinny zawierać proponowaną stawkę

  • za wykonanie usługi z poz.1 za 1 roboczogodzinę pracy sprzętu oraz wykaz sprzętu, którym będzie prowadzone odśnieżanie.
  • za wykonanie usługi z poz.2 za jednokrotne odśnieżenie 1 m2

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie do 4 listopada 2021 r. na adres mkierek@renk.pl lub sekretariat@renk.pl .

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 80% i doświadczenia 20%.

Kryterium doświadczenia zostanie zweryfikowane na podstawie referencji od podmiotów, dla których takie zadania były realizowane przez ostatnie pięć sezonów zimowych.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa , na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
z p. Markiem Kierek
tel. 58 762 – 80 – 06
mkierek@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Recent Posts
Skontaktuj się

Not readable? Change text. captcha txt