Ogłoszenie – Budowa Pawilonu 5

 W Aktualności, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza
do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„BUDOWA PAWILONU MAGAZYNOWO-HANDLOWEGO NR 5”
o łącznej powierzchni zabudowy 3 711,70 m2

Zakres opracowania dokumentacji:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Przedmiar robót
4. Specyfikacje techniczne
5. Kosztorys inwestorski
6. Kosztorys ślepy

 • Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie do 15 marca 2019 r. na adres sekretariat@renk.pl . Spółka planuje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 20 marca 2019 r. Oferenci zostaną powiadomieni o ewentualnej zmianie podanego terminu.
 • Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 50%, oraz wiedzy i doświadczenia oferentów w realizacji tego rodzaju projektów 20% oraz terminu realizacji 30%.
 • Ocena kryterium w postaci wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie na podstawie wykazu wykonanych przez oferenta zadań projektowych obiektów kubaturowych o wartości robót budowlanych minimum 10 mln zł, opracowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem otrzymania niniejszego zapytania. Z podaniem dat oraz miejsca wykonania, nazwy podmiotów, na rzecz których zostały wykonane. Prosimy o dołączenie do ww. wykazu, referencji od podmiotów dla których projekty były realizowane.
 • Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.
 • Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa o opracowanie dokumentacji projektowej w podanym zakresie, na warunkach wynegocjowanych przez strony.
  W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.
 • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek
  tel. 58 762 – 80 – 06; mkierek@renk.pl
 • Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Oferty prosimy przygotować na podstawie projektu koncepcyjnego dostępnego na stronie: www.renk.pl

Załączniki:

 1. Projekt Koncepcyjny strona tytułowa (kliknij po szczegóły)
 2. Opis koncepcyjny (kliknij po szczegóły)
 3. Rzuty przyziemia i piętra – (kliknij po szczegóły)
 4. Przekroje Wariant I (kliknij po szczegóły)
 5. Elewacje Wariant I – (kliknij po szczegóły)
 6. Przekroje Wariant II – (kliknij po szczegóły)
 7. Elewacje Wariant II (kliknij po szczegóły)
 8. Plan Sytuacyjny (kliknij po szczegóły)
 9. Zagospodarowanie terenu (kliknij po szczegóły)
Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt